بازدید میدانی مدیریت شهری قدس از پروژه بزرگ آمفیتئاتر باغ ملی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرکل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکز گیالن به همراه معاونان و مدیران سازمان با حضور در تصفیه خانه بزرگ آب گیالن ضمن آشنایی با مدیران ارشدو نحوه عملکردآبفایگیالنازمراحلمختلفتصفیهآببازدیدکردند.درابتدایاینبازدیدسیدمحسن حسینی،رییسهیاتمدیرهومدیرعاملآبفایگیالنبااشارهبهوظیفهتامینوتوزیعآبدر 50 شهراستانوخدماتدفعبهداشتیفاضالباظهارداشت:اطالعرسانیوآگاهیگروههای مرجع و متخصصان استان از نحوه ارائه خدمات شرکت آب و فاضالب از برنامههای مهم این شرکت در سالجاری است.مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه مجموعه وزارت نیرو برای کلیه شهرهای استان طرحهای آبرسانی در دست اجرا دارد، افزود: شرکت آب و فاضالب وظیفه تولید وتوزیع آب، مانند آنچه در تصفیهخانه آب گیالن مشاهده میکنید را برعهده دارد .وی با تاکید بر تغییر نگرش در آحاد جامعه به خصوص متخصصان جهت آگاهی از مشکالت و سختی تامین و توزیع آب تصریح کرد: تصفیهخانه بزرگ آب گیالن یک دانشگاه است و مردم وعالقهمندان میتوانند با تصفیه آب به صورت علمی آشنا شوند که آگاهی بیشتر و کاملتر مردم از طریق افزایش ضریب نفوذ اطالعرسانی از اهم برنامههای آبفای گیالن است.

رییس شورای اسالمی شهر و شهردار قدس در آستانه افتتاح بزرگترین آمفیتئاتر غرب استان تهران از این مجموعه فرهنگی هنری بازدید کردند.

رییس شورای اسالمی شهر به همراه شهردار قدس، معاونان و مدیران مناطق در آستانه افتتاح بزرگترین مجموعه فرهنگی هنری غرب تهران صبح روز گذشته از محل پروژه بزرگ آمفیتئاتر باغ ملی بازدید کردند.

محمدصادق کولیوند، شهردار قدس در حاشیه این بازدید میدانی گفت: مجموعه بزرگ آمفیتئاتر باغ ملی به زعم بسیاری از کارشناسان و هنرمندان یکی از پروژههای فاخر فرهنگی هنری غرب استان تهران و حتی کشور است که عملیات عمرانی ساخت و تکمیل آن به همت شهرداری قدس و مساعدت و همراهی اعضای شورای اسالمی شهر و بدون هیچ گونه کمکی مالی از سوی نهادهای ذیربط صورت گرفته است.

وی افزود: این مجموعه بزرگ فرهنگی هنری در حال حاضر مراحل پایانی ساخت دکوراتیو خود راسپری میکند و با برنامهریزیهای صورت گرفته انشاءاهلل در اردیبهشتماه سالجاری با حضور علی الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.

ش//هردار قدس در پایان تصریح کرد: رویکرد ش//ورای اسالمی و شهرداری قدس در مدیریت شهری طی سالیان اخیر گسترش فضاهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی است که در این راستا سالنهای ورزشی متعددی را در نقاط مختلف شهر قدس احداث کردهایم یا در حال آمادهسازی داریم و امیدواریم با افتتاح و راهاندازی مجموعه بزرگ فرهنگی هنری آمفیتئاتر ب//اغ ملی و این س//النها ش//اهد ارتقای س//رانه فرهنگی و ورزشی شهر و حضور جوانان در عرصههای فرهنگی، هنری و ورزشی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.