حاشیهسازیدررسانههانتیجهشکافاجتماعیاست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشست وزیر راهوشهرسازی در سفر به همدان در گفتوگو با خبرنگاران در قطار مس//افربری، سیاس//تهای کالن وزارت راهوشهرسازی را در عرصههای حملونقل و مسکنوشهرسازیتشریحکرد.

آخوندی در پاس//خ به این پرس//ش که در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری )دوازدهمی//ن دوره( طیفهای مختلفی حضور دارند، گفت: همه باید از اینکه تعداد زیادی متقاضی برای ش//رکت در انتخابات ریاستجمهوری حضور دارند، خوشحال باشیم. از نظر رویکرد انتخاباتی، حضور گروههای مختلف را به فال نیک میگیرم و از آناستقبالمیکنم.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه وزارت راه، وزیر راهوشهرسازی در بیان نظرات خود در حوزههای مختلف حملونقلی گفت: حملونقل ایران نیاز به یک تغییر ان//گاره دارد که چندین بار نیز در م//ورد آن صحبت کردهام. معتقدم تغییر انگاره در حملونقل، فقط بحث کمی نیست که بگوییم مثال این مقدار از جاده باید زیر ریل برود بلکه اساسا ساختار حملونقل در ایران نیاز به یک مدل جدید دارد که در آن تعادل بین مدهایحملونقلفراهمباشدودرعینحالحملونقلبایدهمراستابانظامشهرسازی وسکونتگاههایمردمیشکلگیرد.

عض//و کابینه دولت تدبیر و امی//د ادامه داد: در حالحاضر تمام نظام حملونقل و لجستیک ایران، مبتنی بر جاده است. ریل در واقع کامال در حوزه حملونقل زمینی ایران وضعیتی حاشیهای دارد. اگر ریل بخواهد در متن حملونقل بیاید باید از یک سو، شهرسازی ریل پایه داشته باشیم و از دیگر سو از جهت حملونقل باید بتوانیم تقسیم کار بین حملونقل جادهای و حملونقل ریلی نیز داشته باشیم.

سیاستگذارارشدحوزهحملونقلکشورافزود:حملونقلجادهایبرایبردهایمیانی و بلند باید مبتنی بر ریل باشد که در صورت چنین تصمیمی در سطوح کالن، نیازمند میلیاردها دالر سرمایهگذاری در این حوزه هستیم. معتقدم اتفاقات بزرگی باید در ایران رخ دهد تا این موضوع در کشور نهادینه شود.

آخوندیدرهمینارتباطتصریحکرد:درایندورهتالشزیادیکردیمتاحملونقل ریلی را در کشور جا بیندازیم اما جا انداختن این موضوع، یک اراده ملی میخواهد.وی با اشاره به اینکه سطح سرمایهگذاری در جادههای ایران باالست، گفت: در حالحاضر حدود712 هزار کیلومتر جاده داریم که اگر هر یک کیلومتر جاده را با سرمایهگذاری یک میلیون دالر در نظر بگیریم رقم سرمایهگذاری در جادههای کشور به بیش از002 میلیارد دالر میرسد که این رقم تنها زیرساخت جادهها را شامل میشود در حالی که وقتی وارد ناوگان ریلی و مسافری میشویم رقم، بسیار بزرگتر است.

آخوندیادامهداد:درسال59،بیشازیکمیلیونو003 هزارسواریواردسیستم جادهایایرانشد.اگراینمیزانراباناوگانریلیمقایسهکنیمفاصلهبسیارزیاداست.به همین دلیل اگر ریل بخواهد با جاده رقابت کند اتفاقات بسیار زیادی باید در ایران رخ دهد کهایناتفاقاتبایدهمازجنبههایزیرساخت،همتوسعهناوگانوهمنظامقیمتگذاری باشد.وزیرراهوشهرسازیباتاکیدبرآنکهنظامقیمتگذاریبسیارمهماست،گفت:درمورد آینده حملونقل ایران، اینکه سیاستهای حملونقل چگونه شکل گیرد و سازماندهی شود مقدمات خوبی در دولت یازدهم و در مدت سه سال گذشته انجام شد.

ویافزود:همدرتوسعهشبکهحملونقلیبحثهایفراوانیانجامشدهوهمدرمورد نوسازی ناوگان ریلی اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است و از همه مهمتر آنکه آمادگی ذهنی در مقامات سیاسی ایجاد شده که بسیار مهم و قابل تامل است. شاهد هستیم که توسعه ناوگان ریلی به صورت جدی در مجلس و دولت مطرح شده که همه اینها نکاتحائزاهمیتیهستند.

آخوندی با تاکید بر آنکه مفهوم شهرسازی ریلپایه دارد آهستهآهسته در ادبیات دانشگاهی و ادبیات مطبوعات وارد میشود، گفت: مفهوم شهرسازی ریلپایه یکی از مفاهیم اصلی است که در آینده راجع به آن بیش از امروز بحث خواهد شد.

وزیرراهوشهرسازیهمچنیندرپاسخبهاینپرسشکهحواشیفراوانیدرهفتههای گذشته در مورد وی در برخی رسانهها و همچنین اخبار درست شده بود، گفت: کشور ما دچار شکاف اجتماعی است و آن شکاف اجتماعی است که این حواشی را ایجاد میکند. هر اتفاقی که در ایران میخواهد رخ دهد به دلیل وجود شکاف اجتماعی است و تمام مسایل آبادانی ایران متاسفانه تبدیل به یک مساله سیاسی میشود. در این موارد هم کاری از دست ما برنمیآید.

وی تصریح کرد: باید صبوری و حوصله کنیم تا از این فرآیند عبور کنیم زیرا در ایران تمام مسایل، ظرفیت تبدیل شدن به یک مساله سیاسی را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.