تحولجدیراههایمازندراندردولتیازدهم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- معاون وزیر راهوشهرس//ازی در حاشیه سفر چند روز قبل رییسجمهور به استان مازندران گزارشی از وضعیت راههای این استان مهم به روحانی ارائه کرد که نگاهی به آمارهای ارائه شده در آن نشان از تحول جدی مسیرهای مختلف منتهی به استانهای شمالی در طول سالهای گذشته دارد.

خیراهلل خادمی، مدیرعامل ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونقل کش//ور در توضیحات خود به رییسجمهوری بهطور خاص وضعیت راههای منتهی به چند منطقه مسافرخیز شمالی کشور را بررسی کرد.در جریان این گزارش وی به آخرین وضعیت محور فیروزکوه پرداخت که در حال حاضر مراحل پایانی توس//عه خود را پشت سر میگذارد و جز چند منطقه محدود باقیمانده در دیگر نقاط به بهرهبرداری نهایی رسیده است.

طبق این گزارش، در دولت یازدهم با توجه به آنکه تنها حدود 40 کیلومتر از کار توسعه و تعریض فیروزکوه باقیمانده، این پروژه به عنوان اولویت اصلی راههای شمالی در دستور کار قرار گرفته است که با تکمیل حدود دو هزار متر تونل برای این پروژه کار توسعه فیروزکوه به مرحله نهایی خود رسیده است.

بر اساس گفتههای خادمی در محور هراز نیز پروژه 25 کیلومتری توسعه این محور در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز به ساخت پنج هزار متر تونل در آن به عنوان یکی از پیچیدهترین پروژههای عمرانی کشور آغاز به کار کرده است.

طبق برآوردهای صورتگرفته در دولت یازدهم حدود 17 کیلومتر از این پروژه آماده بهرهبرداری شده و به نظر میرسد در فاصلهای نهچندان دور طرح توسعه این محور نیز به پایان خود نزدیک میشود.

مع//اون وزیر راهوشهرس//ازی در گزارش خود به پیش//رفت 50 درص//دی قطعه نخس//ت آزادراه تهران- ش//مال در طول دو س//ال گذشته اشاره کرد و گفت: این پروژه که در طول 17 سال تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی را به ثبت رسانده، با اقدامات مثبتی که در ماههای گذشته انجام شده در حال حاضر به مرز پیشرفت فیزیکی 80 درصدی رس//یده اس//ت و این امید وجود دارد که تا پایان عمر دولت یازدهم به بهرهبرداری نهایی برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.