کتاب»تحلیلسیکلیاستوانهجدارضخیمایزوتروپیک تقاطعیتحتبارمکانیکی«بهچاپرسید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

کتاب »تحلیل س//یکلی اس//توانه جدار ضخیم ایزوتروپیک تقاطعی تحت بار مکانیکی« دستاورد تحقیقات رییس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت آبادان به چاپ رسید.طراحی ظروف تحت فشار در واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی،یکیازمهمترینبخشهایمهندسیساختواحدهامیباشدکهباتوجه به خطرات و سوانح احتمالی، با دقت و ظرافت خاصی انجام میشود، به این سبب موسسات و استانداردهای بینالمللی، تحقیقات و آزمایشهای فراوانی برای افزایش دقت روشهای طراحی به کار میبرند که بخش عمده این تحقیقات در خصوص رفتار مواد تحت بارگذاری و بررسی تغییرات پالستیک تحت بارگذاری سیکلی ناشی از خالی و پر کردن ظروف است؛ بنابراین موضوع تحلیل سیکلی و رفتار ظروف تحت بار، یکی از علوم نوین بوده که تئوریهای متعددی در سالهای اخیر برای آن ارائه شده و حتی در علوم هوا و فضا نیز بسیار به آن پرداخته شده است زیرا تعیین عمر مفید تجهیز نیازمند تحلیل درست و پیشبینی صحیح رفتار ماده است.

همچنین پیشرفت در علم مواد و رویکرد استفاده از مواد کامپوزیتی با قابلیتهای ب//اال، امروزه مصارف ظ//روف کامپوزیتی را در صنایع مختل//ف و به خصوص در پاالیشگاهها چند برابر کرده که تاکنون نیز تحقیقات علمی در این زمینه صورت نگرفته است؛ از این روی پدیدآوران این کتاب، با در نظر گرفتن مواد کامپوزیتی در حالت کلی ایزوتروپ تقاطعی، در ابتدا به ارائه تحلیلهای مهندسی برای محاسبه روابط حاکم بر این مواد در بارگذاری مکانیکی و پس از آن با توجه به پیچیدگی روابط از روشهای عددی برای تحلیل و گرفتن نتایج به تحلیل نرم افزار Ansys پرداختهاند که براساس روش المان محدود طراحی شده که از مهمترین روشهای عددی بوده که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.