رکود و رونق اقتصادی فوالد مبارکه آثار زیادی بر اقتصاد میگذارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اصفهان از فوالد مبارکه به عنوان قطب مهم صنعتی استان و کشور یاد و تاکید کرد: از آنجایی که این شرکت از صنایعمادرمحسوبمیشودوشرکتهایمتعددیبهآنوابستههستند،رکود یا رونق و توسعه این شرکت آثار زیادی بر اقتصاد میگذارد.آیتاهلل سیدیوسف طباطبایینژاد در دیدار نوروزی با مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: توجه به توسعه، امر مهمی در اداره و چرخه تولید و بقای یک صنعتاستبنابراینبایددرشرایطیکهشرکتبهلحاظمباحثمالیودرزمینه حقوقودستمزدکارکنانخودمشکلینداشتهباشد،بهاینمهمپرداختهشود. نمایندهمجلسخبرگانرهبریتصریحکرد:کارخانههاییکهسهامآنهافروخته و به بخشخصوصی واگذارشده است، باید دقت بیشتری در مخارج خود داشته باشندچراکهبخشخصوصیمتعلقبهمردماستبنابراینبایدبهگونهایعمل کرد که فقط رضای خدا در نظر گرفته شود و حق کسی ضایع نشود.گفتنی است در این دیدار بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن ارائه گزارشیازعملکردفوالدمبارکهدرسال59 وبرنامهاینشرکتبرایسال69 ازرونقتولیدوتوزیعموفقیتآمیزمحصوالتفوالدمبارکهدرسالگذشتهخبر دادوگفت:ازمجموع81 میلیونتنفوالدتولیدشدهدرکشور،9 میلیونتن سهم گروه فوالد مبارکه است که در سند چشمانداز بایدتولید فوالد کشور به 55 میلیونتنبرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.