حضور در میدانهای دفاع مقدس، روحیه ایثار و از خودگذشتگی را تقویت میکند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ظهیری، مدیرعامل شرکت گاز گیالن در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور گفت: زنده نگه داشتنیادشهداوفرهنگایثارومقاومتوظیفههمهماست.ویادامهداد: شماهمکارانبه عنوان نمایندگانشرکتگاز،سفیرانفرهنگیشرکتهستید.ویابرازامیدواریکردمسافران در این سفر زیارتی- تفریحی، بهره الزم را از حضور در مناطق جنگی ببرند.

گفتنی است کاروان راهیان نور شرکت گاز گیالن از روز چهارشنبه به مدت یک هفته عازم مناطقجنگی میشودوازمناطقمختلفجنگیدرآبادانوخرمشهربازدیدخواهندکرد.الزم به ذکر است این دوازدهیمن مرحله حضور همکاران شرکت گاز در مناطق جنگی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.