رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طی حکمی از سوی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رامین حاتمی به عنوان مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی منصوب شد.

حاتمی دانش آموخته کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد مهندسی نفت )مخازن( از دانشگاه صنعت نفت است و پیش از این مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بوده است.

مدیری//ت مهندس//ی و س//اختمان و مدیریت تولید ش//رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیریت تولید شرکت نفت و گاز اروندان و سرپرستی شرکت نفت و گاز مارون و مدیریت عملیات این ش//رکت مهمترین مس//وولیتهای رامین حاتمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.