مديرعامل بورس كاال مطرح كرد؛ رشد متعادل اختيار معامالت در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS - ديدگاه

گروه بورس- مديرعامل بورس كاال در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه اقدامات سال 95 و برنامهه//اي س//ال 96 بورس كاال را تش//ريح ك//رد و فاينكس 2017 را فرصتي براي افزايش دانش سرمايهگذاري و شناخت ابزارهاي جديد مالي براي فعاالن بازار س//رمايه دانس//ت. حامد س//لطانينژاد گفت: شاخصهاي بازار صنعتي و معدني در س//ال 95 نسبت به سال 94 با رشد 22 درصدي ارزش روبه رو بوده است. وي در ادامه به تمركز در حوزه كشاورزي اشاره كرد و گفت: در حوزه معامالت كشاورزي در سال 95 نسبت به س//ال 94 شاهد 229 درصد افزايش حجم و 197 درصد ارزش معامالت بودهايم. مديرعامل بورس كاال همچنين به رشد 34 درصدي ارزش معامالت محصوالت پتروش//يمي اش//اره كرد و افزود: در اين حوزه اقدامات بهبوددهندهاي نظير قراردادهايبلندمدت،كمكبهصنايعپاييندست براي خريد محصوالت و همچنين حذف دامنه نوس//انهاي برخي از محصوالت انجام شد. وي ادامه داد: در حوزه فرآوردههاي نفتي با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت، شاهد كاهش ارزش اندك معامالت اما افزايش حجم معامالت بودهايم. سلطانينژاد به رش//د قابل توجه معامالت بازار فرعي اشاره كرد و گفت: بازار فيزيكي در سال 95 نسبت به سال 94 با افزايش 10 درصدي حجم و رشد 25 درصدي ارزش معامالت روبهرو بود. وي در ادام//ه افزود: حجم معامالت قراردادهاي آتي هم نسبت به سال 94 به ميزان 89 درصد و ارزش آن نيز 134 درصد رش//د داشته است. سلطانينژاد همچنين به معامالت 50 ميليارد توماني اختيارمعامله اشاره كرد و گفت: معامالت مشتقه نيز با 91 درصد افزايش در حجم و 134 درصد در ارزش طي سال 95 روبه رو بوده است. مديرعامل ب//ورس كاال در ادامه به تامين مالي شركتهاي توليدكننده در قالب معامالت سلف موازي نيز اش//اره و عنوان كرد: معامالت سلف موازي در سال 95 نسبت به سال 94 با افزايش 163 درصديحجمو966 درصديارزشمواجه بوده است. وي خاطرنشان كرد: در كل بازارهاي كااليي شاهد افزايش حجم معامالت به ميزان62 درصد و ارزش آن به ميزان 73 درصد نسبت به سال 94 بودهايم. سلطانينژاد همچنين به ارزش بازار اوراق مبتني بر كاال نيز اشاره كرد و گفت: ارزش مالي اين بازار 446 ميليارد ريال اس//ت و 55 درصد بازار ما به معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال تعلق دارد. به گفته مديرعامل بورس كاال ارزش تاالر صنعتي و معدني در سال گذشته 42 درصد، تاالر پتروشيمي 31 درصد، فرآوردههاي نفتي 19 درصد و تاالر كش//اورزي نيز هش//ت درصد بوده اس//ت. از سويي وي به تامين مالي شركتهاي توليدكننده از طريق معامالت سلف اشاره كرد و گفت: در قالب قراردادهاي سلف 15 هزار و 700 ميليارد توماني براي صنايع مختلف تامين مالي شده است. به گفته سلطانينژاد عمده تامين مالي صنايع در حوزه صنعتي و معدني با 74 درصد رخ داده اس//ت و معامالت كشاورزي و پتروشيمي نيز در رتبههاي بعدي تامين مالي از طريق معامالت س//لف هستند. وي گفت: در حوزه معامالت گواهي سپرده )معامالت مستمر در حوزه كااليي( شاهد رشد 82 درصدي ارزش معامالت ذرت و 15 درصدي ارزش معامالت جو بودهايم. وي همچنين تاكيد كرد: براي مرجعيت قيمتي در حوزه كااليي بايد بازار مشتقه و نقدي قوي داشته باشيم، به طوري كه كشف قيمت در بازار نقدي با معامالت گواهي س//پرده مديريت ش//ود. حامد س//لطانينژاد در ادامه برنامههاي بورس كاال در س//ال 96 را تشريح كرد و گفت: انج//ام معامالت قراردادهاي اختيار معامله روي محصوالتي همچون ج//و و ذرت از برنامههاي بورس كاال در س//ال جديد است. وي همچنين انجام معامالت برخط اختيار معامله، قرارداد آتي قير، معامالت گواهي سپرده كااليي محصوالت صنعتي و پتروشيمي، معامالت پيمانهاي آتي و سوآپ كااليي، معامالت حق امتياز، راهاندازي تابلو مناقصه، معامالت گواهي س//پرده كااليي صنعتي و پتروش//يمي و ايجاد زيرساختهاي رتبهبندي مش//تريان و تدوين شاخص مسكن، طراحي مدل جهت انتش//ار بليت حملونقل و اس//تراتژيكمحور شدن وجه تضمين معامالت اختياررانيزازمهمتريناقداماتسال69 دانست و در مورد توس//عه و گس//ترش ب//ازار مالي ابراز اميدواري كرد. همچنين مديرعامل بورس كاال اعالم كرد: هرچند زمان زيادي از راهاندازي اختيار معامالت نميگذرد ولي اين ابزار مالي در بورس كاال از رشد قابلتوجهي برخوردار بوده است. وي همچنين درباره تامين مالي يكي از محصوالت ايران خودرو از طريق اوراق س//لف موازي گفت: تاكنون اين خودروسازي با بورس كاال صحبتي بابت تامين مالي نكرده اس//ت. وي درباره تعداد انبارهايي كه در حوزه كشاورزي پذيرش شدند، نيز اظهار كرد: ما 75 انبار در حوزه كش//اورزي پذي//رش كرديم ك//ه اين انبارها در ش//هرهاي مختلفي از جمله خوزس//تان، كرمانشاه، تهران و قزوين هس//تند. همچنين راهاندازي معامالت پسته و زعفران در بورس كاال را در سال گذشته داشتيم. سلطانينژاد ادامه داد: عضويت بورس كاال در كميته بازرگاني اتاق بازرگاني و افزايش سرمايه شركت كه سهامداران خواهان آن بودند، از ديگر موضوعاتي بود كه سال گذشته به وقوع پيوست. مديرعامل بورس كاال در پاسخ به اينكه آيا قرار است ايران خودرو محصول دنا را از طريق بورس كاال عرضه كند، تصريح كرد: در اين مورد تاكنون با من صحبتي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.