نخستين پيشبينی »كاما« در سال 96

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ارزش بازار شركت گروه بهمن در دوره يك ماهه منتهي به03 اسفندماه59 معادل881 ميليارد 681و ميليون ريال افزايش يافت و به هشت هزار و 370 ميليارد و 286 ميليون ريال رسيد. شركت گروه بهمن صورتوضعيت پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 5 هزار و 70 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت گروه بهمن در ابتداي دوره يك ماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده پنج هزار و 142 ميليارد و 95 ميليون ريال و ارزش بازار هشت هزار و 181 ميليارد و 605 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت در دوره يك ماهه يادشده معادل 18 ميليارد و 996 ميليون ريال افزايش يافت و به مبلغ پنج هزار و 161 ميليارد و 91 ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار سهام بورسي آن طي همين دوره با افزايش 188 ميليارد و 681 ميليون ريالي معادل هشت هزار و 370 ميليارد و 286 ميليون ريال اعالم شد. »خبهمن« در اسفندماه سال گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده دو ميليارد و 702 ميليون ريال به مبلغ چهار ميليارد و 440 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل يك ميليارد و 738 ميليون ريال سود شناسايي كرد. اين شركت طي اين دوره سهام سه شركت بورسي را با بهاي تمامشده 21 ميليارد و 698 ميليون ريال خريداري كرد.

ارزش بازار شركت سرمايهگذاري سبحان در دوره يك ماهه منتهي به03 اسفندماه59 معادل421 ميليارد 830و ميليون ريالافزايشيافتوبهيكهزارو542 ميلياردو544 ميليونريالرسيد. شركتسرمايهگذاريسبحانصورتوضعيتپرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه يك هزار و 300 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري سبحان در ابتداي دوره يك ماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده يكهزار و 443 ميليارد و 985 ميليون ريال و ارزش بازار يكهزار و 120 ميليارد و 615 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی اين شركت در دوره يك ماهه ياد شده معادل 55 ميليارد و 600 ميليون ريال افزايش يافت و به مبلغ يك هزار و 499 ميليارد و 585 ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار سهام بورسی آن طی همين دوره با افزايش 124 ميليارد و 830 ميليون ريال، معادل يك هزار و 245 ميليارد و 445 ميليون ريال اعالم شد. »وسبحان« در اسفندماه سال گذشته تعدادی از سهام چند شركت بورسی را با بهای تمامشده36 ميليارد 508و ميليون ريال به مبلغ95 ميليارد 366و ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل چهار ميليارد 142و ميليون ريال سود شناسايی كرد. اين شركت طی اين دوره سهام سه شركت بورسی را با بهای تمامشده 119 ميليارد و 107 ميليون ريال خريداری كرد.

باما پيشبينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 500 ميليارد ريال به صورت حسابرسی نشده اعالم كرد. ش//ركت باما نخس//تين پيشبينی سود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 736 ريال اعالم كرده اس//ت كه نسبت به س//ال جاری معادل 9 درصد كاهش را نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شركت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري ش//امل كاهش 5 درصدي ف//روش خالص و ارائه خدمات، كاهش 11 درصدي س//ود ناخالص، كاهش 14 درصدي سود عملياتي و همچنين كاهش 9 درصدي سود خالص است. »كاما« سود خالص در س//ال مالي منتهي به 29 اس//فند 69، را مبلغ 368 ميليارد و 99 ميليون ريال برآورد كرده است. يادآوري ميشود سود خالص ش//ركت باما در س//ال مالي منتهي به 30 اسفند 59، مبلغ 404 ميليارد و 932 ميليون ريال و س//ود به ازاي هر س//هم 810 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.