اعتراض سهامداران يك شركت بورسي در نمايشگاه

Jahan e-Sanat - - NEWS - شرکتها

همزم//ان با دهمين دوره نمايش//گاه ب//ورس، بانك و بيمه تعدادي از س//هامداران خرد يك ش//ركت بورس//ي كه از تابستان سال گذشته نمادش متوقف شده بود، در محل نمايشگاه تجمع كردند. به گزارش ايسنا، در حاشيه برگزاري نمايش//گاه بورس، بانك و بيمه سهامداران خرد يك ش//ركت بورسي فعال در صنعت لوازم اندازهگيري و اپتيكي در محل نمايشگاه تجمع و سعي كردند صدايشان را به گوش مسووالن اقتصادي كشور برسانند. آنها شعار مردهباد مفس//د اقتصادي و مرگ بر مفسد اقتصادي سر ميدادند. ش//ركت مذكور از 13 شهريورماه سال 1395 توس//ط نهاد ناظر به دليل ابهاماتي كه در اطالعات ارائه ش//د، متوقف ش//د و تاكن//ون نيز نم//اد معامالتي آن به تابلوي معامالت بازنگش//ته است. مديرعامل اين شركت در زندان به س//ر ميبرد و س//هامداران خرد اين شركت نگران سرمايهشان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.