شرکت گاز استان کرمان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در نظر دارد مناقصهای را با شرایط ذیل برگزار داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی میتوانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در ساعات اداری )شنبه تا سهشنبه 16-7 و چهارشنبهها 15-7 ( به دفتر امور قرار دادها واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- حد فاصل سه راه ادیب با چهارراه شعبانیه- شرکت گاز استان کرمان جهت اعالم آمادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14 روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی/ هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 105 ( تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصهگران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی میباشد. )نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی/ رسید بانکی(متقاضیانمیبایستجهتکسباطالعاتبیشتربهسایت وپایگاهاطالعرسانیمناقصات مراجعهونسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبتهای چاپ الزامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.