پوشش 75 درصدی پيشبينی »وكوثر«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شركت اعتباری كوثر مركزی پيشبينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اس//فند ماه 95 را با س//رمايه 16 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسینشده، منتش//ر كرد. شركت اعتباری كوثر مركزی س//ود هر س//هم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 200 برآورد و اعالم كرد طی دوره 9 ماهه اين س//ال مالی با شناسايی 71 ريال س//ود به ازای هر س//هم معادل 36 درصد از پيشبينیهايش را پوش//ش داده اس//ت. همچنين »وكوثر« س//ود خالص دوره 9 ماهه منته//ی ب//ه 30 آذرماه 95 را مبلغ يكه//زار و 199 ميليارد و 737 ميليون ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.