نقش بخشخصوصي در رونق اقتصادي

Jahan e-Sanat - - NEWS - حاشيه

رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم حضور بخش دولتي و خصوصي در رفع مشكالت اقتصادي و رونق توليد تاكيد كرد. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي در پايان جلسه ستاداقتصاد مقاومتي در محمودآباد مازندران كه با حضور اس//تاندار، مديران كل، اعضاي ستاد و اعضاي كميس//يون اقتصادي مجلس برگزار شد، برگزاري اينگونه جلس//ات را گام مثبتي در جهت شناسايي وحل مشكالت فع//االن اقتصادي اعالم كرد. نماينده م//ردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي افزود: خوشبختانه نشستهاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در استانهاي كش//ور در دستور كار قرار دارد و فصل جديدي از پيگيري در حوزه ماموريتهاي نظارتي مجلس آغاز ش//ده اس//ت. پورابراهيمي حضور بيشتر اعضاي كميسيون را نشانه اهتمام آنان براي رصد ميداني مسايل وموضوعات اقتصادي عنوان كرد و با قدرداني از حضور اكثر اعضا ادامه داد: اكثر اعضاي كميس//يون حضور يافتند و در نشس//تها پررنگ شركت كردن//د و موضوعات مهم و كالن اقتصادي كش//ور بحث و ن//گاه فعاالن بخش خصوصي و دولتي مطرح ش//د. رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم با تاكيد بر حضور بخش دولتي وخصوصي در حل بهتر مش//كالت افزود: جلساتي كه بخشخصوصي و دولتي باش//ند بازدهي بهتري داشته و خيلي بهتر ميش//ود در مجلس تصميم گرفت واين يك ظرفيت براي افزايش و ارتقا توانمنديهاي كميسيون است. پورابراهيمي بررس//ي و پيگيري مش//كالت را در دو بخش اس//تاني وكشوري دانست و ادامه داد: بخشي از مسايل در سطح شهرستان و اس//تان در حوزههاي مختلف مالياتي، بانكداري، گمرك و ... مطرح ميشود و يك بخش در سطح ملي است كه تقريبا همه موارد در قالب صورتجلسات آورده ميشود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم تشكيل دو كارگروه را از ديگر برنامههاي اين نشست عنوان كرد و گفت: حضور نمايندگان كارگروههاي بانكي و مالياتي تقريبا فرصت خوبي براي فعاالن اقتصادي فراهم كرد تا موضوعات خود را مطرح كنند و انشاءاهلل مكاتبات و نامهها و همه آنچه به عنوان مستندات تصميمگيري است را نهايي خواهيم كرد و جمعبن//دي آن را ظرف يكماه آينده خدمت مردم عزيز اس//تان مازندران اعالم خواهيم كرد. وي افزود: مهمترين مشكالت مطرح شده طي دو روز حضور نمايندگان در استان مازندران، مس//ايل بانكي است وبخش عمده اي از فعاالن اقتصادي در حوزه بانكي مشكل دارند و فكر ميكنم نهتنها مازندران كه در سطح كشور بيشترين فراواني بيان مشكل در حوزه مسايل بانكي است كه در اين استان هم به همين صورت بوده، موضوعات ديگر مس//ايل مالياتي، قوانين كار، بحثهاي مرتبط با بيمه و امثال اينها بودند كه مطرح شدند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: تمام تالش ما اين است كه اصالح قوانين و همچنين افزايش حوزه نظارتي كه از دستاوردهاي اين مجمع است را بتوان عملياتي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.