کشف 50 مورد قاچاق انسان در سال 95

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

براس//اس ق//رارداد منعق//ده بين گم//رك و دو س//ازمان داخلي يعني وزارت دف//اع و انرژي اتمي بخش//ي از ايكسريه//اي كاميوني توس//ط اين سازمانها ساخته و تعدادي نيز از خارج خريداري ميشود. بر اين اساس با نصب و راهاندازي اين دستگاهها، گمرك ايران به ايكسريهاي پرس//رعت و سرعت متوسط تجهيز خواهد شد.

در همين رابطه رييس كل گمرك با اعالم اي//ن خبراعالم كرد: تا پايان امسال 19 دستگاه ايكسري كاميوني عالوه بر 12 دستگاه فعلي به ظرفيت گمرك ب//راي اس//كن محمولههاي تجاري افزوده ميشود.

مسعود كرباس//يان افزود: ساخت پن//ج دس//تگاه ايك//سري كاميوني به س//فارش گم//رك در وزارت دفاع عملياتي شده است.

وي تصري//ح ك//رد: گم//رك ايران يك دستگاه ايكسري كاميوني بسيار پيش//رفته را از كارخان//ه توليدكننده تحويلگرفتهكهاينايكسريپيشرفته پرسرعت بوده و به صورت ‪fast scan‬ عمليات اسكن و كنترل محمولهها را انجام ميدهد و تمام سيستم به صورت اتوماتيك كار ميكند.

به گفته وي، اين دستگاه قادر است در كمتري//ن زمان ممك//ن محتويات كانتينرها را در حال حركت، اس//كن و تصاوير را در اختيار بخش فني گمرك قرار دهد و در هر ساعت 150 كانتينر را اسكن كند بنابراين تمام كانتينرهاي ورودي ب//ه بندر ش//هيد رجايي تحت پوشش ايكسري قرار ميگيرند. البته يك دستگاه ديگر نيز با كاركرد مشابه در مرحله تحويل است.

كرباس//يان تاكي//د ك//رد: با نصب و راهان//دازي دس//تگاههاي ايكسري كاميون//ي از ه//ر دو نوع پرس//رعت و سرعت متوس//ط در گمركات مهم از جمله گمرك شهيدرجايي بندرعباس سرعت اسكن كانتينرهاي حامل كاال در گمركات به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

ريي//س كل گم//رك درب//اره عل//ت تاخير در نص//ب و راهاندازي ايكسريهاي جديد، انجام برخي از مراحل اداري و كسب مجوزهاي الزم را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: در زمينه تجهيز گمرك به دستگاههاي پيشرفته كنترلي و نظارتي عزم جدي داري//م و با حمايت و كمك دولت در تامين بودج//ه و اعتبارات الزم براي خري//داري و س//اخت ايكسريهاي جدي//د در داخ//ل كش//ور گامهاي بلندتري در جهت تس//هيل و تسريع فرآيندهاي تجاري برخواهيم داشت.

كرباسيانهمچنيندرموردچگونگي همكاريهاي گمركي ايران با كشورهاي همس//ايه در قالب تبادل الكترونيكي اطالع//ات، گفت: در سيس//تم تبادل الكترونيكي اطالع//ات، بين گمركات همسايه اس//ناد خروجي يك گمرك ميتواند بهعنوان اسناد ورودي گمرك كشور مقابل مورد استفاده قرار گيرد و با اين كار از انجام دوبارهكاري و كنترلهاي مجدد و در نتيجه اتالف وقت جلوگيري به عمل ميآيد. وي افزود: سال گذشته يك//ي از پروژههاي اقتص//اد مقاومتي، پروژه الكترونيكي كردن گمركات بود كه خوشبختانه توانستيم تا حدود001 درصد اين كار را انجام دهيم و به وظيفه خود عمل كنيم.

ريي//س كل گمرك با اس//تقبال از نقدهاي س//ازنده درباره گمرك گفت: آنچه در گمرك طي سه سال گذشته و در قالب برنامه مكانيزاسيون گمركي انجام ش//ده، در جهت رشد و اعتالي اقتصاد كشور بوده و وظيفه خود ميدانم كه پاسخگوي كارهاي انجام شده در اين زمينه باشم.

كرباسيان در ادامه درخصوص تاثير بهكارگيري دس//تگاههاي الكترونيكي براي شناس//ايي و كشف محمولههاي قاچاق كاال ك//ه به گفته وي منجر به افزايش درآمد گمركي و ناامن شدن فضا برايقاچاقچيانشدهاست،مطالبيبيان و اظهار كرد: در بحث مبارزه با پولشويي، گمرك ايران با همكاري سيستم بانكي موفقبهتشكيل0072 پروندهومعرفي آن به مراجع ذيصالح شده است.

وي در رابطه با كش//فيات گمرك در سال گذش//ته نيز خاطرنشان كرد: كش//فيات كاالي قاچاق در گمرك در س//ال گذشته نسبت به سال 1394 با استفاده از س//امانه جامع گمركي 50 درصد افزايش داشته است.

كرباسيان افزود: همچنين كشفيات مواد مخدر و پيشسازهاي صنعتي از 51كيلوگرم در سال 1391 به 300 تن درسال4931رسيدوگمركموفقشد در سال گذشته نيز بزرگترين محموله هرويين را به وزن 536 كيلوگرم كشف و ضبط كند كه بازتاب بينالمللي بسيار زيادي هم داشت.

رييس كل گمرك اي//ران در ادامه گفت: گمرك در سال 1395 موفق شد باكمكتجهيزاتكنترليپيشرفته05 مورد قاچاق انس//ان نيز كشف كند كه اي//ن موضوع در تاريخ عملكرد گمرك بيسابقه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.