از رنگ کردن پرتقالهای داخلی تا نوبرانههای 100 هزار تومانی خيمه سوداگران در بازار ميوه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بازرگاني- بازار مي//وه و ترهبار از روزهاي پاياني سال 95 به بهانههايي همچون س//رمازدگي و افزايش تقاضا براي شب عيد و همچني//ن كمب//ود نظارت دس//تگاههاي اجرايي، چنان دس//تخوش تالطم و هيجان ش//د ك//ه در س//الجاري نه تنه//ا تب تند افزايش قيمتها فروكش نكرد، بلكه همچنان ش//اهد گرانفروش//ي و س//وداگري در اين بازار هستيم.

در اين ميان، كار سوداگران در بازار ميوه به جايي رسيده كه پرتقالهاي داخلي را هم رنگآميزي ميكنند و به جاي پرتقالهای واردات//ي با كيلوي//ي 10-12 ه//زار تومان ميفروشند.

در حال//ي ك//ه مس//ووالن وزارت جهاد كش//اورزي بارها از تولي//د اقالم مختلف به مي//زان نياز، با قيمت مناس//ب و همچنين تنظيم مناسب بازار شب عيد خبر داده بودند اما در روزهاي آغاز س//الجاري شاهد شكل جديدي از شرايط بازار ميوه و ترهبار بوديم اين در حالي اس//ت كه به گفته دولتمردان، ميوهه//اي تنظيم بازاري همچ//ون پرتقال خارجي با قيمت كيلويي 3900 تومان هم در برخي مراكز عرضه ميشد اما گشت و گذاري در بازار نشان داد كه ميوه تنظيم بازاري به راحتي در دسترس مردم قرار ندارد، از اينرو مردم ناچار بودند ميوههايي مانند س//يب و پرتقال را بيش از سه تا چهار برابر آن چيزي كه مسووالن بارها اعالم كردند، از مغازههاي سطح ش//هر بخرند. بر اين اس//اس پرتقال 12 هزارتوماني و سيب هشت هزار توماني سبب شد برخي مردم از خريد اين دو نوع ميوه صرفنظر كنند.

در اين رابطه رييس اتحاديه ميوه و سبزي نيز چندي پيش اعالم كرد كه ذخيره سيب در س//ردخانههاي تهران قاب//ل توجه نبود و همي//ن ام//ر در كنار س//ودجويي برخي مغازهداران افزايش قيمت سيب به مرز هشت هزار تومان را به همراه داشت.

ام//ا تنشه//اي بازار ميوه ب//ه همين جا ختم نميش//ود و اوضاع تا جايي پيش رفت ك//ه عالوه بر ورود ميوههاي نوبرانه همچون توتفرنگي 25 هزار توماني، چغاالهبادام 100 هزار توماني و گوجهسبز 100 هزار توماني، موز، كيوي و خيار نيز با افزايش قيمت قابل توجهي روبهرو شدند.

در اي//ن ميان ح//ال و هواي ب//ازار ميوه و ترهبار طي چند روز گذشته نشان ميدهد كه حتي اقالم پرمصرفي همچون سيبزميني و

گوجهفرنگي نيز به دنبال گرانيهاي دنبالهدار ميوه، با افزايش قيمت روبهرو شدند كه در رابطه با گراني سيبزميني، كارشناسان بر اين عقيده هستند كه به دليل عدم رعايت الگوي كشت در يك سال با مازاد و در سال ديگر با كاهش و افزايش قيمت روبهرو هستيم.

همچنين رييس اتحاديه ميوه و سبزي، در مورد گراني گوجهفرنگي معتقد است كه در عيد سال گذشته گوجهفرنگي به وفور و با نازلترين قيم//ت در بازار موجود بود كه به همين دليل كشاورزان امسال به كاهش كشت محصول اقدام كردند و درنهايت اين امر نوسانات قيمت را رقم زد.

مهاجران نرخ ه//ر كيلو گوجهفرنگي در ميدان ميوه و ترهبار را از دو هزار و 800 تا سه هزار تومان اعالم كرد و گفت اين وضعيت تا رسيدن محصول نو به بازار ادامه دارد. مهرتاييدبانكمركزيبرگرانيميوه و سبزي

در اي//ن ميان جديدتري//ن گزارش بانك مرك//زي مربوط ب//ه هفته منته//ي به 18 فروردين، حاكي از آن اس//ت كه ميوههاي تازه با افزايش 13/4 درصدي و سبزيهاي تازه با افزايش 11/4 درصدي نسبت به مدت مشابه ماه قبل روبهرو شدند.

همچني//ن آم//ار س//االنه مرب//وط ب//ه خردهفروش//ي برخي اقالم خوراكي در بازار تهران نش//ان ميده//د كه ميوهه//اي تازه نس//بت به مدت مشابه سال قبل با افزايش 34/3 درصدي و همچنين سبزيهاي تازه با افزايش 26/3 درصدي مواجه شدهاند.

بان//ك مرك//زي در رابط//ه ب//ا ميوهها و س//بزيهاي ت//ازه در گزارش خ//ود آورده اس//ت: طي هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري نارنگي و انار عرضه كمي داش//ت. س//اير اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايس//ه با س//اير ميوهفروشيها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه شد. ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه ميكردند كه در گروه ميوههاي تازه بهاي تمام اقالم اين گروه بين 5/56 تا 28/4 درصد افزايش داشت. در گروه سبزيهاي تازه نيز قيمت كدو سبز معادل 26/5 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه بين سه تا 24/6 درصد افزايش يافت.

ادامه توزيع ميوهه/اي خارجي در بازار

در ش//رايطي ك//ه مي//وه ب//ا قيمتهاي سرسامآور در بازار به فروش ميرسد، همچنان شاهد عرضه انواع مختلفي از ميوههاي قاچاق در س//طح بازار هستيم بهطوري كه در حال حاض//ر گالب//ي آمريكايي، گالب//ي چيني، آووكادو تركيه، ليمو تركيه، پرتقال مصري، پرتقال تركيه، پرتقال قبرس، سيب درختي

فرانسه و نارنگي پاكستان در سطح بازار ميوه عرضه ميشوند.

ريي//س اتحاديه ميوه و س//بزي، در اين رابطه معتقد اس//ت با وجود آنكه بازرس//ان دستگاههاي مختلف از جمله تعزيرات، براي جمعآوري اين ميوهها از س//طح بازار بسيج شدهاند اما توزيع و فروش اين ميوهها ادامه دارد ضم//ن اينكه برخ//ي مصرفكنندگان ما واقع//ا نميدانند پولهايش//ان را چگونه خرج كنند.

ب//ه گفت//ه وي، هماكنون قيمت س//يب درختي سفيد توليد داخل شش هزار تومان و سيب فرانسه حدود 12 هزار تومان است. جديدترينقيمتهايترهباري

به گفته رييس اتحاديه ميوه و سبزي، در حال حاضر قيمت هر كيلو گوجهسبز نوبرانه 90 هزار تومان است. همچنين قيمت هر كيلو گوجهسبز قاچاق 50 هزار تومان، چاقالهبادام ريز از 25 تا 35 هزار تومان، توتفرنگي كرجي 15 هزار تومان، توتفرنگي گلخانهاي چهار تا شش هزار تومان، ملون هزار و 500 تا دو هزار و 500 توم//ان و هندوانه 700 تا هزار تومان اس//ت. هر كيلو خيار گلخانهاي نيز سه هزار و 500 تومان، خيار بوتهاي هزار و 500 تا دو ه//زار و 500 تومان، موز چهار هزار و 500 تا پنج هزار تومان، پرتقال جنوب پنج تا ش//ش هزار تومان، سيب سفيد درجه يك شش هزار تومان، سيب قرمز درجه يك پنج هزار تومان و كيويپنجتاپنجهزارو005 توماندرميادين به فروش ميرسد.

رييس اتحاديه ميوه و س//بزي همچنين نرخ هر كيلو س//يبزميني را هزار و 500 تا س//ه هزار تومان، پياز را 600 تا هزار و 200 و گوجهفرنگي را دو هزار و 500 تا سه هزار تومان اعالم كرد.

به گفته وي، نرخ هر كيلو سبزي خوردن دو هزار و 200 تا دو هزار و 500 و س//بزي ج//ور )پلو، آش، قورمه( ه//زار و 500 تا دو هزار تومان است.

مهاجران درخصوص پيشبيني وضعيت بازار طي روزهاي آتي بيان كرد: با توجه به افزايش عرضه ميوههاي نوبرانه در بازار طي روزهاي آتي شاهد كاهش قيمت ميوههاي زمستانه و نوبرانه خواهيم بود.

اي//ن در حالي اس//ت ك//ه در مغازههاي س//طح ش//هر، اين ميوهها با اختالف قيمت چند برابري به فروش ميرسد و آنچه رييس اتحاديه ميوه و س//بزي اعالم ميكند، كف قيمت در بازار ميوه و ترهبار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.