احتمال افزايش قيمت مرغ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- قيمت مرغ با نزديك شدن به ماه رمضان افزايش مييابد. در همين رابطه رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي با بيان اينكه قيمت اين كاال تا اواس//ط ارديبهش//تماه تغيير چنداني نخواهد داش//ت، اظهارداشت: با نزديك شدن به ماه رمضان، شاهد تغيير قيمت مرغ خواهيم بود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تقاضا كم و توليد زياد است، گفت: همين امر سبب شده قيمت مرغ تغيير چنداني نداشته باشد.

رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوش//تي قيمت اين كاال را در مراكز عمدهفروشي 6200 تومان و نرخ مرغ زنده را نيز حدود 4700 تا 4800 تومان اعالم كرد.

يوسفي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه صادرات مرغ در شش ماهه دوم سال 95 نسبت به شش ماهه اول اين سال، افت زيادي داشت، افزود: دليل اين مساله نيز ممنوعيت صادرات مرغ و تخممرغ در پي شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بود.

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر نيز صادراتي در اين زمينه نداريم، ادامه داد: تا زماني كه ايران از س//وي س//ازمان بهداش//ت جهاني دام از آنفلوآنزاي ف//وق حاد پرندگان پاك اعالم نش//ود، همچنان صادرات ما متوقف خواهد بود.

يوس//في با بيان اينكه در س//ال ‪80 49،‬ هزار تن مرغ از كشور صادر شد، ابن عدد را در سال 59، حدودا 30 هزارتن كمتر و تقريبا 50 هزار تن اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.