آب معدني گران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تس/نيم- بعد از افزايش نرخ برخي از كاالهاي اساسي و مصرفي مردم در س//الجاري اينبار نوبت به آب آشاميدني رسيد كه افزايش قيمت 10 تا 16 درصدي در آستانه ورود به فصل گرما داشته باشد.

قيمت برخي از كاالهاي اساسي و مصرفي مردم در سالجاري افزايش يافته است. نرخ شير پاستوريزه يك برند پرفروش در ابتداي سالجاري افزايش 200 توماني در هر ليتر را تجربه كرد كه بعد از واكنش سازمان حمايت قيمت خود را 100 تومان تعديل كرد اما به گرانفروشي و افزايش قيمت خود ادامه داد.

بعد از اين ماجرا نوبت محصول ديگر صنايع لبني يعني خامه پاستوريزه رسيد بهطوري كه قيمت هر خامه دو هزار و 500 توماني 200) گرم با چربي 30 درصد( يك برند پرفروش با حدود 17 درصد افزايش قيمت به سه هزار تومان رسيد. قيمت آبميوه و شربت ميوه نيز افزايش 12/5 تا 25 درصدي داشت؛ از طرفي نيز شاهد تداوم گرانفروشي گوشت گوسفندي و برنج ايراني در بازار مصرف هستيم بهطوري كه گوشت شقه گوسفندي در سطح شهر حدود 37 هزار تومان و نوع راسته اين محصول تا 70 هزار تومان نيز قيمت پيدا كرده است.

بر اين اس//اس قيمت هر آب آش//اميدني نيمليتري از 600 تومان سال گذشته به 700 تومان و آب آشاميدني يك و نيم ليتري از هزار تومان به هزار و 100 تومان افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.