چراغ سبز ايران و عربستان به بازار نفت؛ تمديد فريز نفتي قوت گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه نفت و انرژي- چراغ س//بز ايران و عربستان و تعدادي از کشورهاي عضو اوپک براي تمديد شش ماهه توافق وين منجر به افزايش بيش از دو دالري قيمت تمام ش//اخصهاي معتبر نفت جهان در معامالت منتهي به 7 آوريل 2017 ش//د.بر اين اس//اس قيمت هر بشکه نفتخام سبک صادراتي ايران با دو دالر و 65 سنت افزايش در محدوده 51 دالر و 43 سنت و قيمت هر بشکه نفتخام سنگين صادراتي ايران هم با دو دالر و 11 سنت در محدوده 51 دالر و 28 سنت معامله شده است.

از ابتداي س//الجاري مي//الدي تا هفتم آوريل هم متوسط قيمت فروش هر بشکه نفت س//بک ايران 51 دالر و 21 س//نت و متوسط قيمت هر بشکه نفت سنگين ايران حدود 51 دالر و 68 سنت بوده است.

عالوه بر اين در معامالت منتهي به7 آوريل در مجموع قيمت هر بشکه سبد نفتياوپک15دالرو95سنت،نفتخام سبک و شيرين آمريکا )وستتگزاس( 51 دالر و 27 س//نت، قيمت هر بشکه نفتخام برنت درياي ش//مال 53 دالر و 27 س//نت، نفت ش//اخص دوبي 52 دالر و 44 س//نت و نفت شاخص عمان 52 دالر و 96 س//نت در بازار دادوستد شده است. رشدتقاضايجهاني کاهش توليد نفت ايران در ماه مارس، اعالم رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 از سوي اوپک، احتمال حمايت عربستان از تمديد توافق اوپک، درآمد نامطلوب ابرشرکتهاي نفتي جهان در سه ماه نخست س//الجاري ميالدي و پيشبينيگلدمنساکسدربارهبازگشت ثب//ات بلندمدت قيمت نفت ب//ه بازار مهمترين خبرهاي جهان انرژي در 24 ساعت گذشته بود.

برهمين اساس سازمان کشورهاي صادرکنن//ده نفت )اوپ//ک( در گزارش ماهانه خود اعالم کرد ميزان توليد نفت ايران در ماه م//ارس با 28 هزار و 700 بشکهکاهشبهسهميليونو097 هزار بشکه در روز رسيد.اين در حالي است که اين ميزان در ماه فوريه روزانه سه ميليون و 819 هزار بشکه بود.منابع ثانويه اعالم کردند مجموع توليد نفت اوپک در ماه مارس 153 هزار بش//که در روز نسبت ب//ه ماه پيش از آن کاه//ش يافت و به 31/93 ميليون بشکه در روز رسيد.به گزارش ش//بکه خبري سيانبيسي، سازمان کش//ورهاي صادرکننده نفت )اوپک( برآورد خود را از ميزان تقاضاي جهاني نفت در سالجاري ميالدي 10 هزار بشکه در روز افزايش داد.

اوپک اعالم کرد ک//ه اين ميزان در مقطع يادش//ده به يک ميليون و 270 هزار بشکه در روز خواهد رسيد.

اين س//ازمان علت رش//د تقاضا را افزايش خريد نفت از سوي کشورهاي آسيايي بهخصوص هند و سپس چين عنوان کرد. زمزمهتمديد در همي//ن حال يک منب//ع آگاه از مذاکرات داخلي دولت عربستان احتمال داد که اين کشور از تمديد توافق سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( براي کاه//ش توليد نفت در نيمه دوم س//ال 2017 حمايتکند.براساساينگزارش، اين کشور هنوز تصميم نهايي خود را در اينباره نگرفته است. به گفته اين منبع آگاه،تصميمعربستاندربارهتمديدتوافق به عملکرد ديگر کشورهاي عضو اوپک از جمله ايران و عراق و همچنين کش//ور غيرعضو، روسيه، بستگي دارد.

آمري/کا بايد به تواف/ق اوپک بپيوندد

در اين ميان ايگور يوس//فاف، وزير انرژي پيش//ين روسيه نيز معتقد است بايد همکاري مثبت در زمينه انرژي و اقتصاد با سود دوجانبه ميان اين کشور و آمريکا برقرار شود.

وي با توج//ه به افزايش قيمتهاي جهاني نفت از دس//امبر ،2016 توافق کاه//ش توليد س//ازمان کش//ورهاي صادرکنن//ده نف//ت )اوپک( را بس//يار سودمند خواند و نهتنها توصيه ميکند که روس//يه به پيوس//تن و اج//راي آن دس//تکم تا پايان سالجاري ميالدي پايبند باشد و از آمريکا نيز دعوت کرد به اين برنامه بپيوندد.

به گفته يوس//فاف، روسيه تجربه بسيار مثبتي از رايزني و همکاري با اوپک دارد و اجراي توافق کاهش توليد به نفع اين کشور و آمريکاست.

درآم/د ابرش/رکتهاي نفتي نامطلوببود

همچني//ن تحليلگ//ران موسس//ه خدمات مالي و بانکي بارکليز مستقر در لندن پيشبين//ي ميکنند درآمد شرکتهاي بزرگ نفت جهان از جمله شورون و اکسونموبيل آمريکا در سه ماه نخس//ت سال 2017 نااميدکننده باشد.اين شرکتها نتيجه مالي خود را 28 آوريل اعالم خواهند کرد.

تحليلگ//ران درآمد ش//ورون را در مقطع يادش//ده 78 سنت به ازاي هر س//هم برآورد کردهاند و اين ميزان را براي اکسونموبيل 79 سنت براي هر سهم تخمين زدند. بازگشت ثبات به بازار از س//ويي بان//ک آمريکاي//ي گلدمنس//اکس پيشبيني ميکند با توج//ه به بهبود فناوري در برداش//ت نف//ت، قيم//ت اين کاال ب//ه 50 دالر برس//د و براي م//دت طوالني در اين ميزان تثبيت شود.

اين بانک انتظار دارد نوسان قيمت نف//ت در حد 10 تا 20 دالر باش//د. تحقيقات گلدمنس//اکس نشان داد بازار نفت در حال بازگشت به شرايط پيش از 2003 ميالدي يعني دوران تثبيت بلندمدت قيمتهاست.به هر سو با وجود 40 درصد کاهش ساالنه درآمد باب دادلي، مديرعامل شرکت انگليس//ي بريتيشپتروليوم در سال 2016 همچن//ان دارن//ده باالتري//ن مي//زان درآمد در ميان مديران نفتي قاره س//بز ب//ه ش//مار ميرود.درآمد دادلي سال گذشته ميالدي به همراه پ//اداش و مزايا به 11 ميليون و 600 هزار دالر رسيد و پس از آن بن وان، مديرعامل شرکت انگليسي- هلندي ش//ل با 9 ميلي//ون و 100 هزار دالر در جايگاه دوم باالترين حقوق مدير نفتي قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.