تحقق آرزوي برداشت از اليه نفتي پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بهرهبرداري از پنج فاز پارسجنوبي که امروز به دست رييسجمهور انجام ميشود، عالوه بر افزايش روزانه051 ميليون مترمکعب به ميزان توليد گاز ايران از اين ميدان مشترک، زمينه را براي اجراي01 طرح پايين دستي پتروشيمي با سرمايهگذاري 100 هزار ميليارد ريال فراهم ميکند.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، برداشت حداکثري از ميدانهاي نفت و گاز کشور يکي از مهمترين اولويتهاي وزارت نفت دولت يازدهم است بهگونهاي که وزير نفت در يکي از نخستين روزهاي کاري خود در دولت يازدهم به عسلويه رفت تا نشان دهد اين ميدان و برداشت حداکثري از آنچه اهميتي براي کشور و تکتک ايرانيان دارد.امروز به لطف افزايش برداشت از ميدان مشترک گازي پارسجنوبي ميزان مصرف سوخت مايع در نيروگاههاي برق کشور به کمتر از 10 درصد رسيده است در حالي که مصرف سوخت اين نيروگاهها رشد شش تا هفت درصدي داشته است.برداشت گاز از پارسجنوبي نهتنها خيال ايران را از تامين نيازهاي داخل//ي راحت کرد بلکه قدرت چانهزني ايران را در عرصه جهاني افزايش داد زيرا اگر نبود افزايش برداشت از اين ميدان، ايران بايد همانند سال 86 مقابل زيادهخواهي برخي همسايگان سر فرود ميآورد و خواسته آنها را بدون هيچ کم و کاستي ميپذيرفت.همچنين افزايش برداشت از ميدان گازي پارسجنوبي، ايران را از واردکننده برخي از فرآوردههاي نفتي همچون گازوييل به صادرکننده پايدار اين فرآورده تبديل کرده است بهگونهاي که هماکنون روزانه معادل حدود 450 هزار بشکه در روز اين فرآورده نفتي ايران صادر ميشود.

در همين حال مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: راه اندازي همزمان فازهاي ‪21 02، 91، 81، 71،‬ و اليه نفتي پارسجنوبي و چهار طرح پتروش//يمي نقطه عطفي در توسعه صنعت نفت ايران و در تاريخ توسعه ميدان مشترک پارسجنوبي بيسابقه است.مهدي يوسفي افزود: تنها در فازهاي 17 تا 21 پارسجنوبي بيش از 18 ميليارد دالر سرمايهگذاري صورت گرفته که اين ميزان معادل يکپنجم کل سرمايهگذاري صورت گرفته در ميدان مشترک پارسجنوبي است.

وي اظهار کرد: تحقق اين اتفاق يک تدبير و برنامهريزي بلندمدت نياز داشت که در سطح وزارت نفت انجام و به دست بيش از 61/5 هزار ايراني که در منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس فعال هستند به سرانجام رسيد.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با يادآوري اين موضوع که در ابتداي شروع به کار دولت يازدهم مجموع توليد گاز از ميدان مشترک پارسجنوبي حدود052 ميليون مترمکعب بود، گفت: اين ميزان هم اکنون با گذشتن از مرز دو برابري به مرز توليد قطر از اين ميدان مشترک رسيده است.

وي يادآور ش//د: در حالي که چندين س//ال کشور قطر از اليه نفتي ميدان مشترک پارسجنوبي در چند دهه گذشته برداشت ميکرد، امروز طلسم توليد از اين اليه نفتي براي ايران در دولت يازدهم شکسته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.