ايران دومين صادرکننده نفت به کرهجنوبي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صادرات نفت ايران به کرهجنوبي در سه ماه نخست سالجاري ميالدي با بيش از 90 درصد افزايش به نسبت مشابه سال قبل از آن به يک رکورد دس//ت يافت.به گزارش رويترز، صادرات نفت اي//ران به کرهجنوبي در ماه گذشته و همچنين سه ماه نخست سالجاري ميالدي به يک رکورد تبديل شد و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به تقريبا دو برابر افزايش پيدا کرد. در همين حال با رفع تحريمهاي غرب از ايران و نيز افزايش صادرات اين کش//ور، جمهوري اسالمي ايران در سه ماه نخست سال 2017 به دومين تامينکننده بزرگ نفت کرهجنوبي بعد از عربستان سعودي تبديل شد اين در حالي اس//ت که آمار گمرک کرهجنوبي نشان ميدهد ايران در سه ماه نخست سال گذشته ميالدي در جايگاه پنجمين کشور بزرگ تامينکننده نفت کره قرار گرفته بود. همچنين صادرات نفتخام ايران به کرهجنوبي در ماه گذشته ميالدي يعني مارس به 2/26 ميليون تن يا معادل 534 هزار و 368 بشکه در روز رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آنکه رقم 1/03 ميليون تن ثبت شده از رشد 118/8 درصدي برخوردار شده است. البته در سه ماه نخست سالجاري ميالدي مجموع صادرات نفتخام ايران به کرهجنوبي86/5 ميليون تن گزارش شده که اين رقم معادل364 هزار432 بشکه در روز است و نسبت به مدت مشابه سال ‪92/4 ،2016‬ درصد رشد نشان ميدهد. در همين حال ميزان صادرات نفت عربستان به کرهجنوبي در سه ماه نخست سال 2017 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 10 درصد کاهش به 10/44 ميليون تن معادل 831 هزار و 413 بشکه در روز رسيد. برپايه اين گزارش، مجموع واردات نفت کرهجنوبي در ماه گذشته ميالدي به 12/68 ميليون تن يا تقريبا سه ميليون بشکه در روز ثبت شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که رقم 11/52 ميليون تن بوده، 10/1 درصد افزايش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.