قطع گاز 14 جايگاه CNG غيراستاندارد در تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرکل استاندارد استان تهران اعالم کرد که در جريان استانداردسازي جايگاههاي CNG درايناستانطييکماهاخيرانشعابگاز41 جايگاه ناايمن و غيراستاندارد قطع شده است.مسلم بيات با تاکيد بر اجراي ضوابط و مقررات استانداردهاي اجباري جايگاههاي عرضه CNG و ايمنسازي و استانداردسازي اين جايگاهها به منظور تامين سالمت و ايمني شهروندان، بيان کرد: در يک ماه گذش//ته بازرس//ان استاندارد با همکاري شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران و ش//رکت گاز اين استان انشعابات گاز جايگاههاي داراي نواقص بحراني در استان تهران قطع شد.وي با اشاره بر اهميت رعايت الزامات استانداردهاي اجباري مرتبط با جايگاههاي CNG بهايسناگفت:مالکانکليهجايگاههاي CNG فعالدرشبکهتوزيعسوخت بايد با تالش در استانداردسازي تجهيزات مستقر در جايگاهها و رفع نواقص جايگاههاي تحت مالکيت براي اخذ گواهي تاييديه مربوطه در سال جاري از طريق اداره کل استاندارد استان تهران اقدام کنند. مديرکل استاندارد استان تهران افزود: در غير اين صورت و در صورت داشتن نواقص بحراني گاز جايگاه قطعوبامتخلفانطبقمقرراتبرخوردميشود.بهگفتهبيات،درطرحبازرسي ادواري جايگاههاي CNG ازآبانماهسالگذشتهتاکنون84 جايگاهتوسط بازرساناستانداردبازرسيشدهوسايرجايگاههاياستاننيزدرطولسالجاري بازرسيادواريميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.