خسارت رو به افزايش است

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

گروهجامعه- از روز جمعه سيل در پنج استان کشور آغاز شده که عمده آن در استانهای آذربايجان شرقی و کردستان بوده است. تاکنون53 نفرکشتهشدهاندوبيشاز53 نفرديگرمفقودهستند. بيشترين کشتهشدههای اين سيل که رانش زمين هم در کردستان در کنار آن رخ داده، مربوط به شهر عجبشير در آذربايجانشرقی بوده است. به خصوص آنکه در روستای چنار که دو طرف آن مجاور آب بوده است، در مجموع فقط 20 نفر از اين روستا و 17 نفر در آذرشهر کشته شدند. در همين اثنا امروز عزای عمومی اعالم شده و رييسجمهورنيزشخصادستورپيگيريفوريامدادرسانيمناسب به سيلزدگان را داده است. از سويي ديگر اعالم شده بود در کنار نيروهاي مديريت بحران و جمعيت هالل احمر، نيروهاي ارتش و سپاه نيز در حال امدادرساني به مردم سيلزده هستند.

رييس سازمان مديريت بحران کشور از افزايش شمار قربانيان س//يلشمالغربکش//وربه53 نفرخبردادهوگفته:همچنان هشتنفرمفقودند.

اسماعيل نجار که به مناطق سيلزده شمال غرب کشور سفر کرده، در گفتوگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت مناطق سيلزده اظهار کرد: از71مورد مفقودي در آذرش//هر تاکنون جسد11 نفر کشف شده است. همچنين از 20 نفري که در عجبشير مفقود ش//دهبودندنيزجسد81 نفرکشفشدهاستکهبااينحساب در حال حاضر شش نفر در آذرشهر و دو نفر در عجبشير مفقود هس//تند که جستوجو براي يافتنشان ادامه دارد. وي همچنين عنوان کرده حدود 17 خودرو که در حاش//يه رودخانه اتراق کرده بودند نيز در معرض سيل قرار گرفتند و متاسفانه تعداد کشتههاي باالييداشتند.

مرتضي اکبرپور، معاون امور آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحرانکشورنيزدرگفتوگوباايلناگفت:92 نفردراستانآذربايجان شرقي،يکنفردرآذربايجانغربيوپنجنفردراستانکردستانفوت کردهاند که يک نفر از آنها بر اثر سيل و چهار نفر ديگر در اثر رانش زمين جان خود را از دست دادهاند.

براساس پيشبيني هواشناسي و بروز بارندگيهاي بيسابقه در 51سال اخير در دو استان آذربايجان شرقي و غربي به ميزان بيش از04 ميليمتر،سيلجاريشدوخسارتهايجانيوماليزيادي به بار آورد و احتمال افزايش آمار فوتيها نيز وجود دارد. بنا بر اعالم مسووالن، بيشترين خسارات جاني مربوط به دو شهرستان آذرشهر و عجبشير از آذربايجانشرقي بوده است.

عالوه بر تلفات جاني و مصدوم شدن تعدادي از هموطنان در اين دو استان، بر اثر سيالب حدود پنج خانه در تبريز خسارت جدي ديده است و خانههاي چندين روستا در اين دو استان که در حريم رودخانه بودند يا در بستر رودخانه بودند دچار آبگرفتگي شدهاند. دستور تخليه تعدادي از روستاهاي در معرض سيل اروميه صادر شدهاستوچندينخودرونيزدرمسيرسيالبافتادهاند.همچنين چندينجادهوپلواراضيکشاورزيدرمسيرسيالبخسارتديده يابهطورکاملتخريبشدهاندوبرخيراههايارتباطيمسدودشده است. در پي امدادرسانيها، ساکنان خانههايي که دچار آبگرفتگي يا تخريب شدهاند در مساجد، چادرها يا محلهاي امن اسکان داده شدهاند. شهرستانهاي نقده، عجبشير، آذرشهر، شبستر، ورزقان، هشترود، خسروشهر و مراغه، بناب و اهر، روستاهاي هروي، بيرق و کندرود در آذربايجانشرقي و نيز روستاهاي سلطانآباد، هاشمآباد، سوسنآباد، هيپک وحسو کندي و اشنويه اروميه در آذربايجانغربي از جمله شهرستانهاي در معرض سيل بودهاند.

طب//ق نظر مس//ووالن ذيربط، تج//اوز به حري//م رودخانه و ساختوسازهايغيرمجازدرحاشيهرودخانههامنجربهجاريشدن سيلوآسيبرسيدنبهساختوسازهاياطرافرودخانههاشدهاست و عالوه بر آن بر اثر بياحتياطي برخي شهروندان در دو شهرستان عجبشير و آذرشهر، سيل خودرو افرادي که در حال عکسبرداري از طغيان رودخانهها بودند را با خود برده است.

درپيبروزسيلبرخيمدارسآذربايجانغربيتعطيلشدهانداما هيچ مدرسهاي در آذربايجانشرقي تعطيل نشده است.

هواشناسي اعالم کرده بارندگي در آذربايجانغربي تا42ساعت آينده ادامه دارد بنابراين به هموطنان توصيه شده از حضور در کنار رودخانههاخودداريکنند.

ب/رآوردمثبتازامدادرس/انيمس/ووالنمحلي در حادثه سيل آذربايجانشرقي

محمداسماعيلسعيدي،نمايندهمردمتبريز،آذرشهرواسکودر گفت و گو با ايسنا تاکيد کرد: برآوردها تا اين لحظه از امدادرساني مسووالنمحليدرحادثهسيلآذربايجانشرقيمثبتاست.اززمان وقوع س//يل ديروز پيگير امدادرساني و مديريت بحران در مناطق سيلزده بوديم و مديريت بحران، فرمانداريها و بخشداريها نيز در اين ميان از عملکرد خوبي برخوردار بودهاند. همچنين سگهاي زندهيابنيزمشغولتجسسهستند.

وي با اشاره به عمق فاجعه گفت: همه مردم و مسووالن در اين حادثه اسفناک اندوهگين شدند و خسارتهاي مالي و جاني زيادي به مردم مناطق سيلزده وارد شد و اميد است مسووالن محلي و کشوري پس از حادثه نيز کمک و امدادرساني به مردم س//يلزده را در اولويت قرار دهند تا خس//ارتهاي ماليشان تا حدودي جبران شود.

سعيدکنعاني،مديرعاملجمعيتهاللاحمرگفتهبود:عمده مساله مربوط به خسارت سيل در شهرستان عجبشير مربوط به مفقودشدنافرادبودهاست.روستاهايشيشوانوچناردرشهرستان عجبشيربيشتريندرگيريراباسيلداشتهاند.

ش/رايط بحران/ي در روس/تاهاي نق/ده با تالش مسووالن کنترل شد

مرتضي فرامرزي، فرماندار نقده نيز عنوان کرد: با توجه به کاهش ميزان آب رودخانه گادار، شرايط بهتر است و در حال خروج از بحران هستيم.ديروزبراثرسيلبهروستاهاياطرافرودخانهگادارخسارت وارد شده است اما تعيين اين خسارتها بعد از کنترل بحران آغاز خواهد شد. وي در مورد شرايط شهر محمديار نيز اظهار کرد: در مسير نقده به محمديار يک کانال انتقال آب کشاورزي بود که باعث مشکالتي ميشد که با نظر کارشناسان امر تصميم به تخريب اين کانال گرفته شد تا شرايط به حالت عادي برگردد.

پورمه//دي، فرماندار با بيان اينکه معموال بارش ش//ديد باران، سرمازدگي و ... از سوي هواشناسي پيشبيني شده و اطالعرساني ميشود، اظهار کرد: اينبار نيز بارش شديد باران پيشبيني شده و به تمام فرمانداريها، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها اعالم شده بود و آنان را مکلف کرده بوديم تا تصميمات الزم را براي کاهش خساراتاتخاذکنند.

وي با بيان اينکه با وجود بارندگي شديد، تلفاتي در شهرستان تبريزنداشتيم،گفت:درروستاهايشهرستانتبريزهمچونهروي، بيرق و کندرود سيل جاري شده که اقدامات الزم و امدادرساني انجام شده و هماکنون سيل در اين روستاها مهار شده است.

اين مقام مس//وول به مردم توصيه کرد که از ايس//تادن کنار رودخانههاوعکسبرداريازسيلخودداريکنندچراکهدرشهرستان آذرشهرهمينعکسگرفتنازسيلحادثهآفريد. بارشهابهاحيایدرياچهاروميهکمکخواهدکرد پورمهدی با بيان اينکه همين بارشها به احيای درياچه اروميه کمک میکند، خاطرنشان کرد: مردم تذکرات مسووالن را جدی بگيرند تا با کمترين خسارت ممکن اين سيل را پشت سر بگذاريم.

تورجاسماعيلزاده،بخشداربخشنظرکهريزشهرستانهشترود نيزبهايسناگفت:سيلروزگذشتهکهاکثرنقاطاستانرادربرگرفته بود به تاسيسات فنی و اراضی کشاورزی بخش نظرکهريز خسارات زيادیواردکردهاست،مرکزشهرو02 روستاازنعمتآبآشاميدنی محروم ش//دهاند که بايد هر چه زودتر اين مش//کل برطرف شود. شهرداری نظر کهريز با يک دستگاه تانکر، کار آبرسانی به روستاها را عهدهدار شده و آب و فاضالب شهری هشترود به همراه شهرداری هشترود به مرکز شهر آبرسانی میکنند. متاسفانه آب و فاضالب شهری بخش نظر کهريز با بخشداری هيچگونه همکاری ندارد و از زمان وقوع سيل خود را از کمکرسانی و همکاری کنار کشيده و توجهی به دستورات ندارد. هشدار داده بوديم! محمد اشجعی، معاون توسعه و پيشبينی اداره کل هواشناسی آذربايجانشرقی با اشاره به جاری شدن سيل در استان گفت: طی روزهای اخير هشدارهای الزم از تريبونهای مختلف داده شده بود.

وی ادامه داد: کليه اطالعيههای جوی نيز در س//ايت اداره کل هواشناس//ی منتشر شده و از طريق فاکس در اختيار صداوسيما، اداره هواشناسیهای شهرستانها، دفتر استانداری، فرمانداریها، مديريت بحران استان، جهادکشاورزی، سازمان آب منطقهای و ... قرار میگيرد، اطالعات هواشناسی چند روز اخير نيز در اطالعيه جویشماره3 درمورخ32/1/69 صادرشد.عالوهبراطالعيههای جوی، اخطاريههای جوی نيز ديگر اطالعاتی هستند که اداره کل هواشناسی در اختيار شهروندان و ارگانهای مختلف قرار میدهد تا برنامهريزیهای و اقدامات الزم جهت پيشگيری و جلوگيری از خساراتاحتمالیصورتگيرد.

اش//جعیخاطرنشانکرد:پيرواطالعيهجویشماره3 مورخ ،96/1/23 اخطاري//ه جوی نيز در روز صبح جمعه 96/1/25خروم صادر شد.

بارندگی در اروميه بس/يار بيش/تر از تبريز بوده است

فرماندار اروميه با بيان اينکه در برخی نقاط اروميه بارش باران بيش از 60 ميليمتر بوده اس//ت، گفت: وجود برف در ارتفاعات و بارش ش//ديد باران موجب سيالب شد که با آمادگی کامل ستاد بحران حادثه بهخوبی مديريت و طی ساعات آينده تخليه آب در همهروستاهاانجامخواهدشد.

حسنخانیبابياناينکهدرخودشهراروميهموردیازسيلزدگی گزارشنشدهاست،يادآورشد:مشکالتبهوجودآمدهدرروستاهانيز با تدابير انديشيده شده در اسرع وقت برطرف خواهد شد.

رضا مس//افر، معاون امداد هالل احمر آذربايجانغربی از انجام عملياتامدادیدرچندينروستایاشنويهخبردادوگفت:81 نفر در روستاها حادثه ديدهاند و دستور تخليه تعدادی از روستاهای در معرض سيل اروميه صادر شده است.

فرمانداراروميهدرجلسهستادبحراننيزتاکيدکرد:بارندگیاخير دراروميهکمسابقهبود.اينبارندگیتاکنوندوپلراتخريبوبرخی راههای ارتباطی را قطع کرده است.

تالش برای يافتن جس/د نوجوان غرق ش/ده در رودخانه اشنويه ادامه دارد

اس//عد خضری، فرماندار اشنويه از ادامه شريط بحرانی در اين شهرستان خبر داد وگفت: بارش شديد و باران و حجم زياد برف در ارتفاعات موجب سيل در شهرستان و باال آمدن رودخانههای گادار وگالزدراينشهرستانشد.21 روستابهعلتطغياناينرودخانه دچار سيل زدگی، آب گرفتگی معابر و تخريب شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم آب در پل پوش آباد و گدار باال بوده و با اين وضعيت اشنويه روز بحرانی و سختی را پشت سر خواهدگذاشت.باتالشبخشدارینالوسازميزانخساراتاحتمالی کاستهشدوباتالشاکيپهایامدادیپيشبينیمیشودمشکالت در اين مناطق به زودی حل ش//ود. جاری شدن سيل کماکان در مسير رودخانه گادار ادامه دارد و مزارع و باغات پايين دست رودخانه دچار آسيب جدی شدهاند. روستای پيروت آباد به طور کامل روز جمعه تخليه شد که پس از تخليه آب از منازل مشکل ساکنان حل خواهد شد.

خضریهمچنينازتخريب041 مترازديوارهساحلیرودخانه گالز خبر داد و افزود: اين حادثه نيز روستاهای پايين دست را در معرض آسيب قرار داد. در اين حادثه يک نوجوان در رودخانه گدار افتاده است که تالشها برای يافتن جسد وی ادامه دارد. تخريب شبکه لولهگذاری دراثر سيل موجب قطع شدن آب سه روستا شده ولی مشکلی از بابت برق و گاز نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.