دختر71سالهبهعلتمصرفخودسرانه آنتيبيوتيککليههايشراازدستداد!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا - مسوول آموزش کميته تجويز و مصرف منطقي داروي سازمان غذا و دارو گفت: در کشور ما دارو به شکل غيرمنطقي مصرف ميشود. اين به آن معنا نيست که دارو را از داروخانهها يا برخي دوستان تهيه کنيم بلکه به آن معناست که عالمتي از يک بيماري مشخص ميشود و پس از آن بدون مراجعه به پزشک و تنها با مشورت دوستان شروع به مصرف دارو ميکنيم و به خودمان اجازه ميدهيم به ديگران هم مشاوره دهيم.

نوشين محمدحسيني در همين خصوص ادامه داد: متاسفانه بارها ديده شده بيمار به پزشک خود پيشنهاد ميدهد چه قرصي مصرف کند اما برخي مواقع در ميزان مصرف داروها دست ميبريم و داروها را منطقي مصرف نميکنيم. در بس//ياري از مواقع فرد بيمار نميپذيرد که بيمار است به خصوص بيماران اعصاب و روان که از برچسب اين بيماري فرار ميکنند. اين دست از بيماران با دقت نکردن به هشدارها پس از مدتي به وضعيت بحراني ميرسند که بايد بستري شود.

وي به بيماران فشار خون و ديابت اشاره کرد و افزود: نيمي از بيماران فش//ار خون و ديابت از بيماري خ//ود اطالع ندارند و برخي هم با قطع خودسرانه دارو به تشديد شدن بيماري خود کمک ميکنند. حدود 60 درصد از بيماران ديابتي کساني هستند که داروهاي خود را به درستي مصرف نکردهاند.

اين مسوول سازمان غذا و دارو با اشاره به برخي داروها که در کشور به صورت غيرمنطقي مصرف ميشود، گفت: در مصرف داروهايي مانند آنتيبيوتيکها، انواع مس//کنها و برخي آرامبخشها بسيار غيرمنطقي عمل ميکنيم به خصوص مصرف آنتيبيوتيکها که به صورت خودسر انجام ميشود و همچنين در بسياري از موارد مصرف بدون مشورت با پزش//ک معالج قطع ميش//ود. يک دختر 17 ساله که به دليل آلودگي س//رويس بهداش//تي محل کار خود مبتال به بيماري کليه شده بود، به دستور پزشک آغاز به مصرف آنتيبيوتيک کرده بود ولي اين دارو را به صورت خودسرانه مصرف و استفاده از آن را قطع کرد و در نهايت هم هر دو کليه خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.