سدجيرفتپرشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- مدير امور سد جيرفت با اشاره به اينکه صددرصد ظرفيت سد جيرفت پر شده، گفت: با اين روند وضعيت مناسب است و جاي نگراني براي مردم منطقه وجود ندارد.

مسعودافشارياظهارداشت:ازسال1731 تاکنونچنينسيالببزرگي در اين شهرستان رخ نداده است. اين سيالب را به کمک مسووالن منطقه و استان به گونهاي هدايت کرديم که کمترين ميزان خسارت به مناطق پايين دست سد و تاسيسات دريچههاي سد وارد شود. سيالب در اين منطقه از 25 بهمنماه59 شروعشدوخوشبختانهدرزمانجاريشدناينسيالب، ظرفيت خالي براي پر شدن سد داشتيم.

مدير س//د جيرفت با اشاره به اينکه پيک س//يالب به يکهزار و 760 مترمکعبرسيدوحداکثرخروجي511 مترمکعببودافزود:کنترلسيالب در اين حجم کار بسيار راحتي بود اما به صورت شبانهروزي وروديهاي سد چکميشدتامشکليبرايپاييندستسدپيشنيايد.ويبااشارهبهوقوع سيالب دوم در شب عيد افزود: در آن برهه از زمان، تقريبا ظرفيت سد پر بود و از633 ميليونمترمکعبظرفيتنرمالسد،حدود623 ميليونمترمکعب ظرفيت سد را آبگيري کرده بوديم. با توجه به اخبار هواشناسي خروجي سد را افزايش داديم و ظرفيت سد را تا813 ميليون مترمکعب کاهش داديم و صددرصد ظرفيت سد پر شده است. با اين روند وضعيت بسيار مناسب است و جاي نگراني براي مردم منطقه وجود ندارد. با کمک مسووالن به خوبي توانستيمسيالبراکنترلکنيموگرنهسيلوآبگرفتگيعظيميدرمنطقه رخميدادکهخساراتومشکالتآندوبرابرسال17 بود.براياينکهبتوانيم کمکي به توليد برق کشور داشته باشيم و آب نيز بيهوده هدر نرود در اين مدتتوليدبرقنيزداشتيم.تاکنونحدود51 هزارمگابايتبرقتوليدکرديم و اين روند هم چنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.