فراخوانمتولدان87 برايتعيينتکليفخدمتسربازي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر - سازمان وظيفه عمومي ناجا با اعالم اينکه مشموالن متولد8731 امسال وارد سن مشموليت ميشوند، اعالم کرد: اين مشموالن بايد با توجه به قانون خدمت وظيفه عمومي در خصوص تعيين تکليف وضعيت خدمت اقدامکنند.

اين سازمان همچنين در بيانيهاش تصريح کرد: افرادي که قبل از سن مش//موليت ترک تحصيل کرده يا فارغالتحصيل ش//دهاند، با ورود به سن مشموليت 18) سال تمام(، شش ماه مهلت دارند تا وضعيت خدمتي خود را مش//خص کنند. دانشآموزان، دانشجويان و طالب علوم ديني مشمول که داراي معافيت تحصيلي بوده و برابر سقف سنوات تحصيلي تعيينشده مشغول تحصيل هستند، در صورت ترک تحصيل، انصراف، اخراج يا فراغت ازتحصيلحداکثربهمدتيکسالمهلتمعرفيخواهندداشت.مشموالن داراي معافيت موقت پزشکي يا کفالت نيز پس از انقضاي مدت اعتبار آن بايد ظرف مدت يک ماه براي رسيدگي مجدد به وضعيت خدمتي خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان بيش از سه ماه باشد تا شش ماه اضافهخدمت خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.