ارسال مصوبه افزايش بليت مترو و اتوبوس به هيات حل اختالف

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر-ابوالفضلقناعتيبااشارهبهتاکيداعضايشورايشهرتهرانمبني بر افزايش حملونقل عمومي براساس نرخ تورم در سالجاري اظهار کرد: در اينزمينهاعضايشورايشهرتهرانبهجمعبنديرسيدهاندوبرمصوبهخود تاکيد دارند. مصوبه افزايش بليت مترو و اتوبوس طبق قانون و در زمان مقرر به فرمانداري ارسال شد و با توجه به اينکه شوراي شهر تهران تاکيد بر اجراي افزايش کرايهها دارد، اين مصوبه به شوراي حل اختالف ارسال شده است. شورايحلاختالفنيز02 روزفرصتداردتابهاينموضوعرسيدگيکند اما با توجه به زمان برگزاري انتخابات و درگيري وزارت کشور و فرمانداري پيشبيني ميشود اين مصوبه در زمان ديگري مورد بررسي قرار گيرد.

ويهمچنينبهمصوبهافزايشکرايههايتاکسيدرسال69 اشارهکرد و گفت: در اين زمينه نيز اعضاي شوراي شهر تهران افزايش01 درصدي را به تصويب رساندند و اين موضوع مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفته است و پيشبيني ميشود تا هفته آينده پاسخ فرمانداري تهران تهيه و ارسال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.