سرگيجه مورينيو در اولدترافورد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

حرفه مربيگري ژوزه مورينيو با انتقامها و تسويهحس//ابهايش با دوستاني كه دشمن شدند، تعريف شده است. با اينكه مورينيو در كل در دو مقطعي كه رهبري چلسي را برعهده داشت، دوران خوشي را در استمفوردبريج سپري كرد اما جدايي تلخ او در نيمفصل گذشته خاطرهاي است كه بيش از همه در ذهن او باقي مانده و حاال مورينيو براي س//ومين بار در اين فصل فرصت انتقام گرفتن از بازيكناني را دارد كه دو فصل پيش با هم قهرماني ليگ برتر را جشن گرفتند اما كمتر از يك سال بعد عامل اخراجش شدند.

دو رويارويي قبلي مورينيو مقابل چلسي در اين فصل با دو شكست براي منچستر يونايتد به پايان رسيد. بازگشت اول مورينيو به استمفورد بريج با آن شكست سنگين چهار بر صفر همراه شد؛ جايي كه چلسي در همان دقيقه اول بازي دروازه داويد د خيا را باز كرد و به نظر ميرسيد شاگردان مورينيو هيچ طرحي براي مقابله با سيستم3-4-3 آنتونيو كونته ندارند. رويارويي دوم مورينيو با چلسي در اين فصل هم با يك شكست ديگر در بريج همراه شد اما اين بار او طرحي مناسب براي خنثي كردن قدرت هجومي تيم سابقش داشت. سوالي كه حاال مطرح ميشود، اين است: آيا مورينيو در اولدترافورد هم از اين طرح استفاده خواهد كرد؟

يونايتد در شكست يك بر صفر در مرحله يكچهارم نهايي افاي كاپ در بريج با سيس//تم 4-5-1 به زمين رفت. فيل جونز و متئو دارميان در نقش فول بكهاي تيم نزديك به ادن هازار و پدرو بازي ميكردند بنابراين پوشش كنارههاي زمين عمال برعهده دو وينگر يونايتد يعني آنتونيو والنسيا و اشلي يانگ بود. والنسيا و يانگ بايد مقابل دو وينگبك هجومي چلسي يعني ماركوس آلونسو و ويكتور موزز قرار ميگرفتند؛ مهرههايي كه با توجه به پوش//ش مناس//بي كه انگولو كانته و نمانيا ماتيچ در مركز زمين به خط دفاعيشان ميدهند، عمال خط حملهاي پنج نفره براي تيمشان ميسازند. از اين منظر تصميم مورينيو براي دفاعي در واقع شش نفره مقابل اين خط حمله كامال عملگرايانه و منطقي بود. با اين حال اين نوع بازي يونايتدي نيست. طرح مورينيو براي اين بازي تا حد زيادي جواب داد و اين اخراج آندره هررا بود كه يونايتد را 10 نفره كرد و در نهايت باعث پيروزي چلسي با تكگل كانته شد. پس منطقي است اگر فكر كنيم مورينيو براي بازي امروز هم از چنين طرحي استفاده خواهد كرد اما مساله اينجاست كه چلسي شايد ديگر با همان سيستم 3-4-3 به زمين نرود.

كونتهدرهفتههاياخيرتمايلزياديبهسيستم2-5-3 نشانداده؛جاييكهسسك فابرگاس در مركز زمين به جمع ماتيچ و كانته اضافه ميشود و پدرو نقش وينگبك را بازي ميكند و هازار پشت ديگو كاستا در خط حمله قرار ميگيرد. استفاده از اين سيستم براي چلسي در اولدترافورد بسيار محتمل است چون در اين مقطع پاياني فصل و با توجه به اختالف امتياز آبيهاي لندن با تاتنهام در صدر جدول، يك امتياز هم در خانه يونايتد كامال قابل قبول است. در هر صورت اما چه كونته از سيستم3-4-3 استفاده كند و چه از ،3-5-2 فكر اول مورينيو بايد مهار هازار باشد. جدا از اينكه ستاره بلژيكي چلسي خطرناكترين بازيكن تيمش است، نبايد فراموش كنيم كه داستان جنجالهاي رختكن چلسي در فصل پيش كه در نهايت منجر به اخراج مورينيو شد از همان بازي اول فصل مقابل سوانزي و داستان مصدوميت هازار و درگيري لفظي مورينيو با دكتر اوا كارنيرو شروع شد. رواياتي كه در آن دوران از بريج به گوش ميرسيدند، حاكي از اين بودند كه هازار يكي از رهبران تاثيرگذار شورش بازيكنان چلسي عليه مربيشان بوده. مساله ديگر براي مورينيو اما اينجاست كه بازي امروز در اولدترافورد برگزار ميشود و او بايد استراتژي هجومي مناسبي هم داشته باشد. اين چيزي است كه هواداران يونايتد از تيم، مربي و بازيكنانشان انتظار دارند. از اين منظر مورينيو ميتواند ضعف خط دفاعي چلسي روي توپهاي هوايي در دو ماه گذشته را هدف قرار دهد و از مروان فليني در نقشي هجوميتر از معمول استفاده كند. البته در واكنش به اين حركت كونته هم ميتواند كرت زوما را در خط دفاعي سهنفرهاش جانشين سزار آزپيليكوئتا كند و از مدافع اسپانيايياش بهعنوان وينگبك استفاده كند؛ پستي كه هفته پيش هم بازي كرد.

تمام اين معادالت جدال تاكتيكي فوقالعاده جذابي بين مورينيو و كونته پديد خواهد آورد اما تمركز اصلي دو مربي براي مهار خط حمله يكديگر ممكن است بازي امروز را بدل به بازي به شدت بسته و دفاعي كند. اين بازي اهميت فوقالعادهاي براي مورينيو دارد. فرم خانگي وحشتناك تيم او اين فصل دليل اصلي حتي نزديك نبودنشان به كورس قهرماني است؛ فرمي كه باعث شده حتي برنلي و وستبروم هم در زمين خودشان از يونايتد بيشتر امتياز بگيرند. در ضمن مورينيو اين فصل آمار خوبي مقابل تيمهاي بزرگ هم نداشته و اين آخرين فرصت بزرگ براي نشان دادن خودش در خانه جديدش است.

با تمام اين حرفها اما مورينيو هميش//ه مربي دفاع//ي در بازيهاي بزرگ بوده و خواهد بود؛ مربياي كه عاشق انتقام و تسويهحساب است. طرف مقابل مورينيو اين بار چلسي و هازار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.