از جنگ لفظي دايي و كريمي تا دعوت به مناظره

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس

جن//گ لفظي علي دايي و علي كريمي ادامه دارد. بعد از آنكه دايي ديروز و در كنفرانس خبري بعد از بازي نفت و فوالد، همبازي سابقش را به خاطر انتقاد از او بابت جذب سپانوويچ و حمايت دايي از نوراللهي و عاليشاه، فردي كينهاي خطاب كرد، نوبت به كريمي رسيده تا با لحني تند پاسخ صحبتهاي دايي را بدهد.

علي كريمي، س//تاره س//ابق پرسپوليس با انتش//ار پستي در اينس//تاگرامش علي دايي را به مناظره دعوت كرد. در پي مجادله كالم//ي- كتبي اين دو بازيكن در فضاي ش//بكههاي اجتماعي و عمومي و صحبتهاي جمعه گذش//ته علي دايي، كريمي پاسخي نس//بتا تند براي س//رمربي نفت آماده كرده و در پايان هم او را به مناظره دعوت كرده است! لحن كريمي در اين پست تند است. او دايي را مربياي معرفي كرده كه دوست دارد دوباره به پرسپوليس برگردد.

كريم//ي در اين پس//ت با اش//اره ب//ه حرفهاي داي//ي درباره غيرفوتباليها نوش//ته است: ميش//ه غيرفوتبالىهاى مسالهدار رو معرف//ى كنى تا مردم بهتر بشناس//ن؟! آيا همي//ن غيرفوتبالىها قراردادهاى آنچنانى به تو ندادن؟! اگه فوتبالى بودن كه اين جور قراردادها نميدادن به توغيرفوتبالى هم كم نداشتيم كه كارايى كه كردن، خيلىها نكردن يا نتونستن، نظير مهندس صفايى فراهانى و نظير دكتر طاهرى.

ما منتظر معرفى غيرفوتبالىها مسالهدار هستيم، هيچجا نميريم همين جا هستيم! در ضمن با اينكه اهل تلويزيون نيستم اما حاضر به مناظره در هر برنامه ورزش//ى هستم و با كمال ميل ميپذيرم. ببخشيد كه با قهرمانى امسال تيم ديگه حاال حاالها دستت نميرسه به نيمكت اين تيم اما نگران نباش از اون غيرفوتبالىها مسالهدار زياد هستن، دخيل ببند كه بيان دوباره تا بتونى با قرارداد آنچنانى بش//ينى روى نيمكت. در ضمن اينو واسه كسايى ميگم كه فكر ميكنن كه من دنبال پست مقام هستم توى اين فوتبال به هيچوجه من رو توى اين فوتبال نميبينيد تا روزى كه يه فرد دلسوز باال سر اين فوتبال باشه كه فكر ميكنم به سن من يكى قد نده.

طبق معمول عدهاي خيلي زود به فكر حل اختالف و آشتي دادن اين دو افتادهاند اما خداداد عزيزي مثل هميشه واكنش متفاوتي به اين ماجرا داشته است.

او اينبار گفته: اختالف بين علي دايي و علي كريمي يك اختالف با ريش//ه كهن و ديرينه اس//ت و به زور نميشود اين دو را آشتي داد چون در گذشته خيلي از بزرگان مثل پروين و حتي خود من اقداماتي را انجام داديم. حتي يكبار اين دو را هم آش//تي دادند كه مشخص بود كامال صوري است و شرايط بدتر از قبل هم شد. من فكر ميكنم دايي و كريمي تا ابد با هم آشتي نميكنند چون هيچك//دام از آنها از يكديگر خوش//ش نميآيد. علي دايي و علي كريمي كم س//ن س//ال و بيتجربه نيستند و هردوي آنها در بين مردم جايگاه ويژهاي دارند و همانطور كه گفتم اختالف بين آنها ريش//هاي است و بهتر است كش پيدا نكند. در گذشته ديديد كه چه تالش//ي براي آشتي دادن مايليكهن و دايي صورت گرفت و آنقدر اين موضوع لوث شد كه همه از آن بيزار شدند و در نهايت هم ديدند كه راه به جايي نبرد. بهتر اس//ت تجربيات تلخ گذشته را تكرار نكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.