ميثاقيان؛ موفقترين مربي سياهجامگان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سياهجامگان يكي از نامزدهاي سقوط به دسته اول است. اين تيم در اين هفته در آبادان مقابل صنعت نفت مساوي كرد، اين نتيجه، نتيجه مطلوبي محسوب ميشود با اين وجود سياهجامگان همچنان تيم پانزدهم جدول است.

ب//ازي با نفت آبادان پنجمين ديداري بود كه ميثاقيان هدايت س//ياهجامگان را برعهده داش//ت و در اين پنج بازي، يك برد و چهار تس//اوي كسب كرده است. ميثاقيان سومين سرمربي اين فصل سياهجامگان است. او پس از فرهاد كاظمي و خداداد عزيزي هدايت سياهجامگان را برعهده گرفت و تا اينجاي كار بهتر از دو مربي قبل كار كرده است.

سياهجامگان فصل را با فرهاد كاظمي شروع كرد. كاظمي كه در فصل گذشته به صورت معجزهآسايي سياهجامگان را در ليگ برتر حفظ كرد در هفته نهم از سمت خود استعفا داد. باخت سياهجامگان مقابل سپاهان پايان كار كاظمي در اين تيم بود. او در شرايطي مشهد را ترك كرد كه از 9 بازي صاحب 9 امتياز شده بود و در رده سيزدهم قرار داشت.

از هفته نهم به بعد هدايت سياهجامگان به دست خداداد عزيزي افتاد او البته در هفتههاي اول با سمت سرمربي روي نيمكت تيم نمينشست. به هر ترتيب خداداد هم نتوانست تيم شهرش را نجات دهد. سياهجامگان با هدايت عزيزي از 13 بازي هشت امتياز كسب كرد و به رده پانزدهم سقوط كرد. خداداد تنها يك برد در اين تيم داشت كه آن هم در يك دوئل شش امتيازي مقابل ماشين سازي بود. در نهايت خداداد عزيزي با كسب يك برد، پنج مساوي و هفت باخت از سمت خود استعفا داد و نوبت به ميثاقيان رسيد.

ميثاقيان از هر دو مربي قبلي نتايج بهتري گرفته با اين حال اين نتايج هم براي بقاي اين تيم كافي نيست. اين تيم مشهدي اگر ميخواهد در ليگ برتر بماند بايد در سه بازي باقيمانده نتايج بهتري هم گيرد. عملكرد3 سرمربياينفصلسياهجامگان فرهاد كاظمي؛ 9 بازي، 9 امتياز، 2 برد، 3 تس//اوي، 4 باخت، ميانگين امتياز: يك امتياز.

خ//داداد عزي//زي؛ 13 بازي، 8 امتياز، يك برد، 5 تس//اوي، 7 باخت، ميانگين امتياز: 0/6 امتياز.

اكب//ر ميثاقيان؛ 5 بازي، يك برد، 4 تس//اوي، بدون باخت، 7 امتياز، ميانگين امتياز: 1/4 امتياز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.