فساد مالی در ساخت ورزشگاههاي جامجهاني 2014

Jahan e-Sanat - - NEWS - قاره فوتبال

يك روزنامه چاپ برزيل از فساد و رشوهخواري در ساخت ورزشگاههاي جامجهاني برزيل خبر داد. سه سال از مسابقات جامجهاني 2014 سپري شده اما همچنان اتفاقات ناخوشايندي كه در اين رقابتها رخ داد، سوژه رسانههاست.

براساس اعالم روزنامه استادو دوسائوپائولو، تحقيقات صورتگرفته در مورد مسايل مربوط به پرونده فساد و رشوهخواري هنگام برگزاري مسابقات جامجهاني، هماكنون شكل تازهاي به خود گرفته چراكه در اين ميان بحث پرداختهاي نادرست در مقوله ورزشگاهها مطرح شده است.به نوشته اين نشريه، به بهانه ساخت ورزشگاههاي جامجهاني، ارقام زيادي به شكل نادرست پرداخت شده كه ماهيت رشوه به خود گرفته است. در اين ميان حتي پاي شهردار ريودوژانيرو نيز به ميان كشيده شده تا فرد شماره يك و مورد اتهام در اين پرونده باشد. در اين مورد ريكاردو فريرا فرايتاس، كارشناس رويدادهاي ورزشي از دانشگاه ريو اظهار داشت: متاسفانه در كل برزيل فساد و رشوهخواري در ارتباط با اماكن ورزشي، چيز عجيب و تازهاي نيست. به همين دليل در گزارش مفصل انتشاريافته عنوان شده ادواردو پائز، شهر ريو رقمي بالغ بر 6/6 ميليون دالر از طرف يكي از شركتهاي ساختماني سازنده ورزشگاه، رشوه گرفته است. همچنين بازسازي ورزشگاه ماراكانا 380 ميليون دالر هزينه برداشته كه اين رقم دو برابر رقم پيشبيني شده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.