رونالدو متهم به فساد اخالقي شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فوق ستاره پرتغالي رئالمادريد متهم به فساد اخالقي در سال 2009 شده است. نشريه معتبر اشپيگل آلمان و فوتبالليكس در گزارشي جنجالي كريستيانو رونالدو را به آزار و اذيت جنسي در سال 2009 در شهر السوگاس متهم كردند. براساس اين گزارش، وكيل رونالدو با امضاي قراردادي با فرد مورد آزار قرار گرفته و پرداخت 375 هزار دالر در ژانويه سال 2010 سعي در پنهان كردن اين موضوع داشته است.

نشريه اشپيگل با اعالم اينكه از هويت اين فرد آگاه است وعده انتشار جزيياتي بيشتر در ساعات آينده را داده است. رونالدو در حالي متهم به آزار و اذيت جنسي شده كه مدتي قبل توسط فوتبالليكس به فرار از پرداخت ماليات متهم شده بود.

شركت ژستيفوت به مديريت ژرژ مندس كه وكالت كريستيانو رونالدو را بهعهده دارد در بيانيهاي به اين خبر واكنش نشان داد. روزنامه اشپيگل ديروز خبري را منتشر كرد كه بنا بر ادعاي آنها كريستيانو رونالدو در سال 2009 يعني هشت سال پيش يك زن را مورد آزار و اذيت جنس//ي قرار داده اس//ت اما اين خبر يك خبر جعلي از سوي روزنامهنگاران دروغين است. هيچ گزارشي در مورد قرباني احتمالي منتشر نشده و داستان كامال ساختگي است. كل اخباري كه منتشر شده بر مبناي اسنادي است از ايميلهاي وكيلي بيرون آمده كه هيچ ارتباطي با رونالدو نداشته و ستاره پرتغالي ميگويد كه او را نميشناس//د. در اين اس//ناد ادعا شده كه قرباني احتمالي به دنبال شكايت رسمي بوده اما در اين باره هم هيچ مدركي وجود ندارد. خبر اشپيگل دروغ است و كريستيانو رونالدو با تمامي قوا عليه اين نشريه شكايت خواهد كرد. اتهام آزار و اذيت جنسي يك اتهام بسيار سنگين است و رونالدو تمامي تالش خود را براي اثبات بيگناهي انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.