بنیاد مستضعفان مالک نیاوران و سعدآباد نیست

واکنش فعاالن معماري و شهرسازي؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»م//ا معتقدي//م حتي اگر س//ند اين دو محوط//ه از ازل ب//ه نام بنياد مس//تضعفان ميبود، منطقا بايد آنها را به سازمان ميراث فرهنگي كش//ور هبه ميك//رد تا خود را از عقوب//ت عدم نگهداري شايس//ته از ميراث مهم كشور برهاند.«

بي//ش از 420 نف//ر از فعاالن معماري و شهرسازي در بيانيهاي رسمي كه اشخاصي چون س//يدمحمد بهش//تي، محمدحسن طالبيان و ايرج كالنتري آن را تاييد كردهاند، تاكيد ش//ده: »كاخموزهه//ا، بنا به ماهيت، متعلق به ميراث فرهنگي هستند!«

در اين بيانيه آمده است: »باخبر شديم تالش بنياد مس//تضعفان كه از زمان دولت دهم به دنبال مالكيت كاخ موزه سعدآباد و كاخ نياوران بود، به ثمر نشسته و متاسفانه توانس//ته اس//ناد مالكيت اي//ن دو محوطه تاريخ//ي را كه با حكم ش//وراي انقالب به ميراث فرهنگي كش//ور واگذار ش//ده بود، ابطال و به نام خود كند.

اين خبر، فيالنفس//ه ناگوار است؛ چون دو محوطه مهم و با ارزش ميراث فرهنگي و تاريخي كش//ور از يد ق//درت و مالكيت س//ازمان ميراث فرهنگي ك//ه پابرجاترين حاف//ظ اين گون//ه محوطههاس//ت، خارج ميشود.

ب//راي جامعه معم//اران، شهرس//ازان، پژوهش//گران و دوستداران ميراث فرهنگي قابل تصور نيست كه چرا اين بنياد سالها نيرو و هزينه براي تصرف دو محوطه صرف كرده كه در مالكيت و تصرف سازماني دولتي اس//ت، به خوبي حفظ ميشوند و مردم از تبعات فرهنگي آن استفاده ميبرند.

اي//ن پرس//ش وج//ود دارد ك//ه بني//اد مس//تضعفان چه مزيتي بر سازمان ميراث فرهنگي در مالكيت و بهرهبرداري از اين دو كاخموزه دارد؟ آيا برنامههايي براي تبديل كاربري يا استفادههاي تجاري وجود دارد؟

م//ا معتقدي//م، حتي اگر س//ند اين دو محوط//ه از ازل ب//ه نام بنياد مس//تضعفان ميب//ود، منطقا، باي//د آنها را به س//ازمان ميراث فرهنگي كشور هبه ميكرد تا خود را از عقوبت عدم نگهداري شايسته از ميراث مهم كشور برهاند.

اينك چه ش//ده كه وارونه عمل ميشود و چندين سال هزينه و وقت صرف ميشود تا اسناد مالكيتي را كه شوراي انقالب براي اين دو محوطه صادر كرده، ابطال و آنها را به نام خود كند.

ما متاس//فانه، نميتوانيم ب//ه اين روند خوش//بين باش//يم و از تمام تصميمگيران و تصميمسازان دلس//وز كشور، در هر رده و منزلتي، انتظ//ار و تقاضا داريم در جهت اص//الح ام//ور و ابطال س//ند جديد اين دو محوطه و س//پردن مالكي//ت و اداره آنها به س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري از هي//چ كوشش//ي فروگذار نكنند.«

پي//ش از اي//ن محمدحس//ن طالبيان، مع//اون ميراث فرهنگي ب//ا اعالم اين نكته ك//ه »مالكيت س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر كاخموزههاي سعدآباد و نياوران قانوني است«، اظهار كرده بود: »كاخموزههاي س//عدآباد و نياوران در دوران پهلوي به وزارت دربار تعلق داش//ته و با هزينه بيتالمال احداث ش//ده اس//ت بنابراين جزو اموال خاندان پهلوي بهحساب نميآيد و جزو بيتالمال است و به استناد فرمان حضرت امام خميني )ره( مورخ 13 اسفند ماه 75، مالكيت اين دو كاخ بر عهده دولت است.

همچني//ن براس//اس ماده ي//ك اليحه قانوني مصوب ش//وراي انقالب به تاريخ 23 فروردينماه سال 95، كليه كاخها ازجمله نياوران و سعدآباد با محوطه و تاسيسات آنها براي ايجاد موزه در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت قرار گرفت.

ضم//ن اينكه بر اس//اس ماده 2 همين اليح//ه تمام اش//ياي عتيقه ب//راي حفظ و نگهداري در موزهها تحويل وزارت فرهنگ و آموزش عالي )س//ازمان ميراث فرهنگي( ميش//ود و از س//ال 1359 تاكنون تمامي مجموعه موزههاي موص//وف در حال ارائه خدمات به عموم است.

از س//وي ديگر براس//اس بند 5 مصوبه هي//أت وزيران مورخ 2 آذرماه 60 متضمن قان//ون تش//كيل س//ازمان ميراثفرهنگي، كاخهاي نياوران و سعدآباد يكي از واحدهاي تابعه اين سازمان است.«

با انتشار نخستين مطالب در اين زمينه از سوي رس//انهها و صحبتهاي طالبيان؛ بنياد مس//تضعفان ني//ز در واكنش به اين قضي//ه اطالعيهاي را منتش//ر و ب//ه نقل از غفور پاك نه//اد - معاونت ام//ور حقوقي، توسعه مديريت و منابع اعالم كرد: »موضوع مالكيت كاخهاي نياوران و سعدآباد در قوه قضاييه )هيات به پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي( مطرح رسيدگي است و بنياد مس//تضعفان انقالب اسالمي كماكان خ//ود را موظف ب//ه اجراي اح//كام قطعي محاكم قضايي ميداند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.