درجه بندی پوپوليست های وطنی!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فرصت ثبتن//ام انتخابات رياس//تجمهوري 96 به پايان رسيد، هنگام نوشتن اين مطلب آمار دقيقي از تعداد داوطلبان نشستن روي صندلي نفر دوم مملكت به تصريح قانون اساسي در دس//ت ندارم اما به نظر ميرس//د به مرز 1500 نفر نزديك شده باشد. آمار نهايي هر چه باشد، بدون ترديد يك ركورد در صحنه سياست جهان به حساب ميآيد كه اگر قرار به شكستن آن باشد، بايد منتظر انتخابات رياستجمهوري 1400 باشيم، در غير اين صورت به نظر نميرسد در هيچ كجاي دنيا، مردم براي مشاركت در چنين امر خطير و سرنوشتسازي، اينگونه نگاه و رفتار كنند، اگرچه از يك جهت حضور فلهاي مردم عادي در كنار مهرههاي دانهدرشت كه بدون حضورشان تنور انتخابات نه تنها گرم نميش//ود كه چه بس//ا اصال روشن هم نميشود، ميتواند از حساسيت آنها نسبت به سرنوشت كشورشان خبر دهد اما جدا از چنين تعبير و تفسير آرمانگرايانهاي، واقعيت اين است كه در چند دهه اخير، ثبتنام انتخابات رياستجمهوري، به محل و مكاني براي خودنمايي و خودس//تايي و ابراز وجود بدل شده است، در اين رهگذر اگر دانهدرشتها با اهل و عيال و خدمه براي باال بردن شناسنامههايشان و ابراز ارادت و خدمت و گاه نوكري نسبت به مردم براي ثبتنام ميآيند، مردم عادي اما در جست و جوي فرصتي براي همترازي با »رجل سياسي« حت//ي اگر ره به جايي هم نبرد، چه بس//ا ناامي//دي خود را از ناتواني دس//تاندركاران كشور در حل مشكالت، در قالب طنز تلخ به رخ ميكشند.

جدا از اين حضور فلهاي اما حتي در جمع كس//اني كه به ظاهر عنوان »رجل سياس//ي« را يدك ميكش//ند هم بايد به كدام نش//انه، پيش//ينه و صالحيت آنها دلخوش بود تا پس از تاييد شوراي نگهبان دنبال معناي »برنامهمحوري« در انتخابات رياستجمهوري باشيم.

از ميان كس//اني كه در گمانهزنيها، امكان تاييد صالحيت آنه//ا وجود دارد، كدام يك را ميتوان س//راغ گرفت كه از نظر اقتصاديكهميگويندمحوراصليانتخاباتاست،برنامهوطرحي واقعبينانه به مردم ارائه دهند. واقعيت اين اس//ت كه فارغ از جناحبندي و بازيهاي متداول سياسي، چه آنهايي كه آمدند و ثبتنام را به طنز سياس//ي بدل كردند و چه كساني كه از مشكالت مالي و اجتماعي رنج ميبرند ...و مردمي كه به دنبال حداقل رفاه اقتصادي، اجتماعي ...و هستند، اهل بازيهاي سياس//ي نيس//تند مثال 95 درصد مردم كشور، ميخواهند كس//ي رييس جمهورشان باشد كه به قول معروف راست و حس//يني حرف بزند، از حد و اندازه خود بيش//تر قول ندهد يا مثال گاهگداري، قدم رنجه كرده و س//ري به كوي و برزن ش//ان بزند و از نزديك با زندگيآنها آشنا شود يا در پيشينه خود، جاي حرف و حديث نداشته باشديا ....

مردم، يعني آدمهاي عادي مملكت، دلش//ان ميخواهد از ميان كساني كه تاييد صالحيت ميشوند، آن كه كمتر از بقيه حرفهاي عوامپسندانه ميزند، راهي پاستور شود. به هرحال بايد منتظر راي شوراي نگهبان بود تا بعد دنبال درجهبندي پوپوليسم و پوپوليست های وطنی بگرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.