نقد فيلم به شبكه يك بازگشت

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلويزيون

برنامه نقد فيلم »سينما1« از پنجشنبه 31 فروردين روي آنتن ش//بكه يك ميرود و قرار است به نقد فيلمهاي سينماي ايران و جه//ان بپ//ردازد. به گزارش مه//ر، برنامه »س//ينما «1 از اي//ن هفته پنجش//نبهها از شبكه يك س//يما پخش خواهد شد كه به نماي//ش و نقد و بررس//ي فيلمه//اي تاريخ س//ينماي اي//ران و جهان ميپ//ردازد. اين برنامه با اجرا و سردبيري غالمعباس فاضلي روي آنتن ميرود و هر برنامه با حضور يكي از چهرههاي فرهنگي و هنري به يك فيلم ميپردازد كه از جمله منتقداني كه تاكنون ب//ه عنوان منتقد به برنامه رفتهاند، فريدون جيراني، محمود گبرلو، بهروز افخمي، جواد طوسي و چند چهره ديگر بودهاند.

غالمعباس فاضلي تهيهكننده و س//ردبير »سينما «1 درباره اين برنامه كه از اين هفته قرار اس//ت در ش//بكه يك به پخش برس//د، گفت: ساخت برنامههايي درباره نقد و بررسي فيلمهاي سينمايي در شبكه يك به دهه 70 بازم//ي گردد. برنامه »هنر هفتم« ابتدا با اين منظور فعاليت كرد و اين روند ادامه داشت.

وي اضافه كرد: طي سالها »هنر هفتم« ب//ه »س//ينما يك« تغيي//ر ن//ام داد كه در دورههايي طوالني م//دت از تهيهكنندگان مختلف هم برخ//وردار بود كه موفق بودند ام//ا در چند س//ال اخير س//اخت برنامه با توقفهايي مواجه شد.

مجري »سينما «1 با اشاره به رويكرد اين برنامه توضيح داد: ما در اين برنامه به فيلمهاي مهم تاريخ سينماي ايران و جهان ميپردازيم و نسخههايي از فيلمهاي تاريخ سينماي ايران را تهي//ه كردهايم كه براي اولين بار با كيفيت مورد نظرمان پخش ميشوند.

اي//ن منتقد درباره رويكرد نقد در برنامه در حوزه سينماي ايران نيز يادآور شد: نقدها در برنامه به مهمان مدعو بس//تگي دارد كه بخواهد به سينماي ايران يا جهان ورود كند و يا چه مقطعي را در نظر بگيرد بهطور مثال منتقدان سينما بيش//تر ترجيح دادهاند كه به س//ينماي كالسيك بپردازند با اين حال ما فيلمهاي پيش//نهادي از سينماي معاصر ايران هم داشته ايم.

وي در پايان درباره توليد اين برنامه گفت: ما بخش عمدهاي از ضبطها را در اسفندماه انجام داديمكهحدود51قسمتراشاملميشودو از پنجشنبه 31 فروردين ساعت 22:15 روي آنتن شبكه يك ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.