تولدچارليچاپلين

Jahan e-Sanat - - NEWS -

چارلْْز اسِپنِسر چاپْلين معروف به چارلي چاپلين كمدين و بازيگر شهير جهان در 16 آوريل م1889 در لندن به دنيا آمد. وي از كودكي بر صحنه تئاتر ظاهر شد و به تدريج به شهرت رسيد. يكي از ويژگيهاي خارقالعاده چاپلين، وسعت جاذبه او بود به صورتي كه حتي منتق//دان بدبين او نيز به موفقيت و اعتبار چاپلين به عنوان »محبوب عام« اذعان داش//تند. او در جواني به آمريكا رفت و از س//ال م1945 به كارگرداني و فيلمنامهنويسي روي آورد. چاپلي//ن در آمريكا به دليل س//اختن فيلمه//اي انتقادي و همدردي با فقرا و محرومان جامعه از سوي دولت آن كشور با محدوديتهايي مواجه و در س//ال م1952 حكم تبعيدش از آمريكا صادر ش//د. در واقع به علت آنكه وي در آثارش به عن//وان يك مصلح اجتماعي، به نظام طبقاتي حمله مينمود و مش//كالت جامعه را مطرح ميكرد و از سوي ديگر ديدگاه منفي وي نسبت به جامعه مدرن و ماشينيسم، باعث شد تا در فضاي ضد كمونيستي پس از جنگ دوم جهاني، مورد انتقاد قرار گيرد. او كه خود را »شهروند جهان« ميدانست و تابعيت آمريكا را نپذيرفته بود، در دوره حاكميت نظريه ضدكمونيستي »مككارتيسم« به عنوان يك شهروند متمايل بهانديشههاي كمونيستي در معرض اتهام قرار گرفت. چاپلين كه ادامه كار در آمريكا را دشوار ميديد، همراه همسرش به سوييس رفت. چارلي در دوران جديد كه جهان در حال تغيير كه تغييرات آن در جهت بهبود اوضاع فعلي نبود، به جاي مضامين بيعدالتي، گرس//نگي، بيكاري و فقر، در آثارش به جنايات سازمانيافته و شكنجه و كشتارجمعي ميپرداخت. او هيچگاه به بيبند و باريهاي عالم سينما آلوده نشد و با وجود آنكه در حرفه خود از نوابغ بهشمار ميرفت، همواره از پليديها و فساد حاكم بر جامعه سينماي غرب دوري ميجست. او در نامه معروف خود به دخترش، برهنگي را بيماري هنر معاصر ميداند و تصريح ميكند: »در دنيايي كه زندگي ميكني تنها رقص و موسيقي نيست... گهگاه با اتوبوس در شهر بگرد، زنان بيوه و كودكان يتي//م را نگاه كن. روزي يك ب//ار با خود بگو من هم يكي از اينان هس//تم و تو يكي از آنها هستي دختر من، نه بيشتر.« كالم آخر چارلي به دخترش اين است كه »تا آنجا كه در توانم بود تالش كردم آدمي باش//م، تو نيز تالش كن.« بهطور كلي فيلمهاي چارلي چاپلين حاوي طنز گزنده آميخته با اندوه است و انتقادات جسورانه او از مناسبات نابرابر اجتماعي و عشق به انس//انيت در تمام آثارش به چشم ميخورد. جويندگان طال، ديكتاتور بزرگ و عصر ماشين از كارهاي معروف اوست. چارلي چاپلين سرانجام در بيست و پنجم دسامبر سال م1977 در 88 سالگي در سوييس درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.