تفرجگاه وزارت کشور!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خن//ده دارترين اتفاقات جهان در ايران ميافتد ولي نميدانم چرا ما دومين كشور غمگين جهان بعد از عراق هستيم.

1400 نفر كانديداي رياس//تجمهوري ميشوند. در واقع 1400 نفر در كش//ور هستند كه هم فكر ميكنند ميتوانند رييسجمهور شوند، هم فكر ميكنند راي ميآورند!

به نظر من آن خانوادهاي كه دسته جمعي آمدند ثبتنام كردن//د يا آن پدري كه دختر خردس//الش را ثبتنام كرد از جديتري//ن عناص//ر اصالح طلب و دگرگونخواه در كش//ور هستند آنها ميدانند كه رييس جمهور نميشوند ولي با اين كار ميخواهند نقش قوانين كالن كشور را به رخ ملت و بزرگان كشور بكشند! )فكر كن هدف شون اين باشه(

آنها ميخواهند به همه نشان دهند كه يكي از قوانين كالن كشور يعني قانون ثبتنام در انتخابات رياستجمهوري آنقدر ناقص است كه كه حداقل براي سن ثبتنام در آن ذكر نشده و يك كودك هم ميتواند در آن ثبتنام كند. حاال چه برسد به قوانين پاييندستي!

البت//ه اي//ن 1400 نفري كه ثبتن//ام كردهاند حق دارند. وقتي ميبينند عليرضا زاكاني و بقايي كانديدا ميشوند، پيش خودشان ميگويند چرا ما كانديدا نشويم؟!

االن ش//نيدم كه حدود 150 نفر يكجا جمع شدهاند و از سعيد جليلي خواسته اند كه كانديدا شود و آقاي جليلي هم نسبت به اين 150 نفر احساس تكليف كرده و وسوسه شده به وزارت كشور برود و ثبتنام كند!

فقط س//وال اينجاس//ت چرا آدم بايد ب//ا تجمع 150 نفر احساس تكليف كند و براي كانديدا شدن وسوسه شود!

اگر كس//ي با درخواس//ت 150 نفر وارد انتخابات شود، از آراي باطل//ه هم شكس//ت ميخورد. به هر حال ايش//ان هم حس//اب و كتاب خودش//ان را دارند و حتما راي ميآورد كه قصد كانديداتوري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.