دکتر داتيس

مهمان امروز: حامد اسماعيليون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نسلتازهنويسندگانايراني،يعنيمتولديندهههاي05 و06 سعيدارنداعتمادازدسترفتهرابه ادبياتفارسي،برگردانند.دراينبينحامداسماعيليونكهاينروزها14 سالهاست،نقشمهميرا باكتابهاييكهنوشتهايفاكردهاست.اسماعيليونمتولدسال5531 درشهركرمانشاهاست. اودوره كودكي و نوجواني را در همين شهر گذرانده و از سال4731 1379ات در تبريز به تحصيل در رشته دندانپزشكيمشغولبودهاست.پسازآنمدتيدرگلستانومازندرانودرنهايتبهمدتهفتسال درتهرانزندگيوكاركردهاست.اسماعيليوندرسال9831 بههمراهخانوادهبهكانادامهاجرتكرده است.رمان روايت زندگي دندانپزشك جواني به نام »داتيس الماسي« است كه پس از اتمام تحصيل در دانشگاه تبريز و گذران دوره طرح در شمال كشور، ميان دو راهي ادامه تحصيل يا طبابت، دومي را انتخاب ميكند. خود داتيس در اوايل رمان درباره انتخابش اينگونه ميگويد: »من، داتيس الماسي، در راه پرفرازونشيب جستن علم يا پر كردن جيبها با كمال شرمندگي و در اوج عرقريزان روح، دومي را، بله، دومي را انتخاب كردم. نقطه.« مشكل امتياز براي گرفتن پروانه طبابت او را به شهركي درحاشيهتهرانميكشاند؛شهركيبهنامساسنگكهنميتوانيددرنقشهتهرانپيدايشكنيد،چون »نقشهراكهبازميكنينميبينياش.آنجاكهمنطقه81 تمامميشوداثر»سين«اشپيداستاما باقي ساسنگ ميافتد بيرون.«رمان دكتر داتيس شامل هفت فصل است كه پنج سال زندگي و كار داتيس در شهرك ساسنگ را روايت ميكند. فصلها با عناوين ابر، آفتاب، باران، تگرگ، رنگينكمان، برف و مهتاب نامگذاري شدهاند كه احتماال بيانگر تغييراتي هستند كه در موقعيت راوي در ساسنگ رخميدهد.داتيس،انسانتنهاومتفاوتياست.اينتفاوتازنامغريباوهمپيداست:داتيسالماسي. متفاوت ميانديشد و هرگز نميخواهد يا نميتواند به بازيهاي جامعه و ضرورتهاي آن تن در دهد و خود را در قالبي محدود كند كه جامعه براي يك دندانپزشك ترسيم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.