توسعه صادرات غيرنفتي!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هوم/ن جعف/ري- حاال ك//ه فهميديم اين هم//ه نامزد رياستجمهوري داشتيم و خودمان بيخبر بوديم، پيشنهادات زير را تقديم مسووالن ميكنيم.

-1 ب//ه ص//ادرات غيرنفتي، همي//ن نامزده//اي انتخابات رياس//تجمهوري را اضافه كنيم. آنقدر نامزد داريم كه بتوانيم تقريبا كل انتخابات رياس//تجمهوري معموال يكطرفه در قاره آفريقا و كشورهاي آس//ياي ميانه را تامين كنيم. يك مايهاي ميگيريم، اين نامزدها را قرض ميدهيم به كش//ورهاي ديگر! ميروند آنجا، چند نطق ميكنند، انتخاباتشان پرشور ميشود، بع//د هم برميگردند خانه يا اصال بمانند همانجا! ضمن اينكه جلوي انتقاد مخالفان هم كه افزايش رش//د را از صدقه س//ري نفت ميدانند، گرفته شود.

-2 تاكيد كنيم از اين به بعد هر نامزد بايد يك حزب تاسيس كرده باش//د. اينطوري، فرهنگ تحزب هم در كش//ور نهادينه ميش//ود چون به قاعده شعبههاي سوپرماركت درياني، داراي حزب خواهيم بود. تازه ميتوانيم مشكل بيكاري رسانهاي را هم حل كنيم و بخشنامه بدهيم كه هر حزب بايد يك نشريه داشته باشد! چه فيلمي بشود!

-3 از اين به بعد، نامزدهايي كه از ظاهر و كارنامهشان مشخص است راي بياور نيستند را با كارت صدآفرين و كيك و سانديس مجاني برگردانيم خانه!

-4 يك برنامه بزن و بكوب نزديكي وزارت كشور برگزار كنيم. ظاهرا بعض//ي از عزيزان، ثبتنام انتخابات را با برنامه خندوانه اشتباه گرفتهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.