جسيكا چستين داور جشنواره کن شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبير جشنواره فيلم كن از حضور »جسيكا چستين«، بازيگر آمريكايي در ميان داوران جشنواره كن 2017 خبر داد.

در حالي كه هنوز اعضاي هيات داوران جشنواره فيلم كن اعالم نشده است، تيري فرمائو، دبير اين رويداد سينمايي در مصاحبه با يك ش//بكه راديويي در فرانسه فاش كرد كه امسال جسيكا چستين، بازيگر هاليوودي يكي از داوران جشنواره خواهد بود.

فرمائو با بيان اين خبر گفت: جش//نواره فيلم كن ارتباطي خاص با جس//يكا چستين دارد، بازيگري كه با حضور در فيلم برنده نخل طالي كن »درخت زندگي« ساخته ترنس ماليك در سال 2011 ميالدي خود را بيش از پيش به عنوان يك بازيگر موفق تثبيت كرد.

وي ادامه داد: به مناسبت هفتادمين دوره برگزاري جشنواره فيلم كن، ميخواهيم برخي از افرادي كه بخشي از تاريخ جشنواره يا كشف جشنواره هستند را با خود داشته باشيم.

جس//يكا چس//تين تاكنون دو بار براي ب//ازي در فيلمهاي »خدمتكاران« (2011) و »سي دقيقه پس از نيمه شب« در سال 2012 نامزد كسب جايزه اسكار شده و از سه بار نامردي در جوايز گلدن گلوب نيز يكبار اين جايزه را از آن خود كرده است.

»بيقانون«، »ماما«، »در ميان ستارگان«، »كوريوالنوس«، »مريخي«، »قلهاي به رنگ خون«، »يك س//ال بسيار خشن« و »ش//كارچي: جنگ زمس//تان« از ديگر فيلمهاي اين بازيگر آمريكاييهستند.

طي چند روز آينده اعضاي هيات داوران جشنواره فيلم كن و بهويژه بخش رقابتي آن اعالم خواهد شد كه امسال پدرو آلمادوار، كارگردن اسپانيايي رياست آن را بر عهده دارد.

هفتادمين جش//نواره فيلم كن از تاريخ 17 تا 28 مي)82 ارديبهشت تا 7 خرداد( در فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.