روزمليدانمارك

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كش//ور دانمارك در شمال اروپا بين درياي بالتيك و درياي ش//مال قرار گرفته است. مساحت دانمارك 094/43 كيلومتر مربع و جمعيت آن 5/5 ميليون نفر ميباشد. پيشبيني جمعيت دانمارك تا سال 2025 در حدود 2/5 ميليون نفر است. ميزان جمعيت اين كشور اروپايي تقريبا ثابت است. پايتخت دانمارك كپنهاگ و واحد پول آن كرون است.حدود09 درصدمردمدانماركپيرومذهبپروتستانبوده و اكثريت آنها مليت دانماركي دارند و از نژاد سفيد اروپايي هستند. زبان رس//مي مردم، دانماركي است. از نظر اقتصادي، دانمارك يكي از كش//ورهاي ثروتمند اروپايي بهشمار ميآيد. اورهوس، اودنسه و اولبورگ از شهرهاي مهم اين كشور هستند. حكومت دانمارك مشروطه سلطنتي با يك مجلس قانونگذاري است. اين كشور داراي دو روز ملي ميباشد كه يكي پنجم ژوئن و ديگري شانزدهم آوريل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.