لزوم تجاري شدن صنایع نظامي ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - omid.pouraziz@gmail.com

پركارترين دولتها در عرصه صنايع نظامي ايران به حساب ميآيد. در همين راستا اخيرا از چند طرح توليديمهموقابلتوجهرونماييوبرخيتجهيزاتبه روز جهاني به نيروهاي مسلح كشور تحويل داده شده است البته هرچند بخش عمدهاي از صنايع دفاعي كشور دولتي است و بيشتر دغدغه تامين مايحتاج داخل//ي را دارد اما در برنامهريزيهاي آينده ميتوان اس//تراتژي مربوط به اين صنايع را در جهت رشد و شكوفاييبيشتركشورارتقاداد.

صنايع نظامي اي//ران كه به طور عمده به جهت تحريمهاي بينالمللي و لزوم نياز داخلي بارور شده، از حمايت همهجانبه و مضاعف دولت برخوردار بوده است. شايد تا زماني بتوان اين وابستگي و حمايتها را توجيه كرد و ضرورتهاي پيش رويش را پذيرفت ام//ا از يك مرحله به بعد بايد اين صنعت بلوغ الزم و اس//تقالل خود را باز يابد و از طفيلي بودن دولتي خارجشود.مسلمادرسطحجهانكشورهايبسياري در زمينه صنايع دفاعي از ما پيش//روتر و با بهرهوري باالتري مش//غول فعاليت هستند. ايران نيز تاكنون هزينهه//اي كالن و گاه غيراقتصادي را در اين حوزه تجربه كرده و آزمون و خطاهايش را در اين عرصه تا حدود زيادي پشت سر گذاشته است. در زمان فعلي و شايد در راستاي سياستگذاريهاي كالن دولت آينده نوعيالزاممنطقيمبنيبرتجديدنظربرسياستهاي دو دهه اخير كامال احساس شود. يكي از زمينهها و چالشهايعمدهاينصنعت،دولتيبودنآناست.در واقعبرنامهريزيدرجهتخصوصيسازياينصنعت توانمند و آيندهدار ميتواند پيشرفتي درخشان براي صنعت كشور محسوب شود. وقتي تجارب موفق و نيروهاي مستعد بخش دولتي طي يك فرآيند سالم و قانونمندبهبخشخصوصيمنتقلشودكهعمالرشد و ترقي اين صنعت نيز روند تصاعدي و رقابتپذيري با سايررقبايجهانيپيداخواهدكرد،نقشدولتبهمرور بايدازنقشمجريبهناظروسياستگذاردراينعرصه تبديل شود. اين روند ميتواند در بعد تجاريسازي و توجيهاتاقتصاديطرحهايتوليديوپژوهشيصنايع دفاعي كشور تحولي شگرف را بهوجود آورد. دومين راهكاراستراتژيكدرسطحارتقاياينصنايعميتواند تغيير رويكرد صرفا از تامين نياز داخلي به رويكرد توام با صادرات همراه باشد. البته اين گام به هيچوجه ساده و س//هلالوصول نخواهد بود چراكه ورود به باش//گاه جهاني صادرات سالح و تجهيزات نظامي مقدمات و ملزومات خاص خود را دارد كه جدا از ضرورت ارتباط تنگاتنگباسياستهايخارجيكالنكشورنيازمند روابط استراتژيك گسترده در سطح بينالمللي است. مقدماتيادشدهعمالزمانبربودهوبدونسياستورزي هوشمندانه حاصل نميشود اما با اينكه بدون ترديد كشور ايران از پتانسيل بااليي در رشد و ترقي فزاينده صنايع دفاعياش برخوردار است ولي در حال حاضر از اعتب//ار و نفوذ الزم ب//راي ورود به بازارهاي جهاني برخوردار نيست. از طرفي بازارهاي جهاني تجهيزات نظامي جهان به ش//دت بيرحم و سرسخت است و عمالتشكيالتسياسيسنگينيبرآنسايهافكندهو رقابتوروابطبسيارپيچيدهاينيزبرآنحاكماستاما باتمامايناوصافسودهايتجاريكالنوقابلتوجهي تحت لواي اين صنايع بين كشورهاي پيشرو رد و بدل ميشود.باهمهاينتفاصيلامادرراستايمنافعملي و استراتژيك كشور الزم است سياستگذاران دولتي و بخشخصوصيتعامليسازندهوتنگاتنگدراينعرصه داشته باشند و بهمرور موانع پيش رويشان را مرتفع سازند. اين صنعت بيش از آنكه نيازمند پروپاگانداي تبليغاتيخاصيباشداصوالتوليديسختوتكنيكي محسوبميشودواعتباروصداقتتوامباواقعبينيهم ميتواندنقشتاثيرگذاريدرترقياشايفاكند.حمايت مداوم و باورمندي به توان داخلي و تعامل سازنده با تامينكنندگانجهانيبرايثمربخشبودناينصنعت كامالضرورياستامابايدازلجاجتهاوتنگنظريها در مراحل تغييرات و برنامهريزيهاي آتي پرهيز شده و نگاه به صنايع دفاعي از يك رويكرد امنيتي صرف به يك نگاه توام با تجارت پايدار و توجيهات اقتصادي كالنتبديلشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.