جايگزينپالسكو؛برجهفتطبقهتجاري بازيربنای23 هزارمترمربع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ف/ارس- ريي//س بنياد مس//تضعفان در كميسيون ش//وراهاي مجلس گفت: پالسكو در زميني به مس//احت 32 ه//زار مترمربع و با هفت طبقه تجاري س//اخته ميشود.اصغر س//ليمي، نماينده مردم سميرم و عضو هيات رييسه كميسيون امور شوراهاي مجلس شوراي اسالمي به ارائه گزارشي از نشست عصر ديروز كميسيون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در اين جلس//ه، مواد 8 تا 13 اليحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و به تصويب رسيدند.

وي افزود: براس//اس ماده «8» اين اليحه، نشست ستاد مديريت حوادث غيرمترقبه در سطح ملي به رياست رييس سازمان در سطح استاني به رياست استاندار و در سطح شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميشود. همچنين نشس//تهاي اين ستاد به صورت متداول هر سه ماه يكبار و با تشخيص رييس سازمان در مواقع ضروري برگزار ميشود.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در نشست ديروز همچنين با حضور سعيديكيا رييس بنياد مس//تضعفان، موضوع حادثه پالس//كو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سعيديكيا گزارشي از اقدامات انجام شده در رابطه با اين پرونده ارائه كرد.س//ليمي اضافه كرد: رييس بنياد مس//تضعفان در اين جلس//ه گفت كه مذاكرات الزم با شهرداري تهران براي ساخت ساختمان جديد پالسكو صورت گرفته و قرار است اين پروژه در زميني به مساحت 32 هزار متر مربع با پنج طبقه پاركينگ و هفت طبقه تجاري ساخته شود.وي متذكر شد: در نشست ديروز آقاي سعيديكيا قول داد پروژه ساخت ساختمان جديد پالسكو را ظرف دو سال پس از اخذ پروانه ساخت به اتمام برساند. البته به گفته رييس بنياد مستضعفان در شرايط كنوني 600 واحد از مجتمع تجاري نور به كاس//بان ساختمان پالسكو داده شده و اين بنياد اجاره اي//ن واحدها را تا پايان ارديبهش//تماه تقبل كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.