شوراي نگهبان موضع خود را روشن کند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادرکریميجوني-شوراي نگهبان نميخواهد از موضع خويش كوتاه بيايد.ديروزعليالريجانيدرنطقپيشازدستورخودبهروشنيازوضعيت فعلي ثبتنام نامزدهاي براي انتخابات رياستجمهوري انتقاد و تصريح كرد كه بايد اين روند و سازوكارهاي آن تغيير يابد.

پيش از آن چهرهها و مقامات ارشدي مانند آيتاهلل مكارمشيرازي نيز از وضعيت ثبتنامها گاليه كرده و آن را توهين و تمسخر نظام كشور دانسته بودنددركناراينچهرههاومقامات،افراديديگرنيززبانبهانتقادازوضعيت ثبتنامنامزديانتخاباترياستجمهوريگشودهاندوميپرسندآيانميتوان برايمتقاضيانثبتنامدرانتخاباترياستجمهوريضوابطيتعيينكردكه اين شرايط به وجود نيايد و كارناوال ثبتنام به راه نيفتد؟

الريجاني تصريح كرد كه مجلس وظيفه خود را در اينباره انجام داده و قانونيرابهتصويبرساندهاستكهمحدودهقانونيوعقالنيبراينامزدهاي انتخابات رياستجمهوري را تعيين ميكند اما اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان مورد مخالفت قرار گرفته و رد شده است. بالفاصله پس از اظهارات الريجاني، كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بازهم بر اين نكته كه معيار و تعيين مصداق قانون اساسي در اختيار اين شوراست، تاكيد و تصريح كرد كه شوراي نگهبان ورود نهادهاي ديگر به وظايفش را نميپذيرد. البته وي اين نكته را هم بيان كرد كه بايد بپذيريم همه در اينباره قصور داشتهايم اما اين عضو و سخنگوي شوراي نگهبان درباره سهم قصور هر يك از طرفين و مصداق آن، توضيح نداده است.

با موضعگيري كدخدايي واضح است كه شوراي نگهبان بزرگترين مانع براي س//اماندهي اين ثبتنام و تعيي//ن ضوابط براي متقاضيان نامزدي اس//ت چراك//ه تعيين هرگونه ضابطه به س//رعت ميتواند به مداخله در وظايف، اختيارات و ماموريتهاي شوراي نگهبان تعبير و از سوي اعضاي همين شورا رد شود. اين در حالي است كه نمايندگان و چهرههايي كه براي اين ثبتنام، ضابطه تعريف كرده يا از تعريف ضابطه حماي//ت ميكنند، معتقدند كه حذف متقاضيان زائد نه فقط مداخله در امور و وظايف شوراي نگهبان نيست بلكه اصوال كمك به اين شورا و كاهش بار ترافيك كاري شوراس//ت تا در نتيجه آن شوراي نگهبان بتواند براي نامزدهاي واقعي وقت بيش//تري بگذارد و با دقت بيشتري درباره ثبتنامكنندگان داراي اهليت و صالحيت حضور در رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري راي صادر كند.

امااگراعضايشوراينگهبانبرمرزهايقدرتخويشپافشاريلجوجانه نداشته باشند و مايل باشند به اين كارناوال و نمايش كمدي ثبتنام پايان دهند، ميتوانند پيشنويس قانون را خود انشا يا پيشنويسي كه نمايندگان تهيهميكنند،اصالحوويرايشكنند.حتياگراينراهكارنيزمورداستفاده قرار نگيرد، متن قانوني اين امر ميتواند در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگارش، نهايي و تصويب شود. در آن صورت و با توجه به تصويب مصوبات مجمع از سوي مقام رهبري، روشن است كه شوراي نگهبان نيز مجبور به اطاعت و تبعيت از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

از اين بابت اتفاقا نخستين گام آن نيست كه مرجع تدوين، نگارش و تصويبقانونوتعيينضوابطبراياينثبتناممشخصشودبلكهنخستين گام آن است كه اعضاي شوراي نگهبان تكليف و موضع خود را در مورد امكان يا عدم امكان ساماندهي ثبتنام نامزدي انتخابات رياستجمهوري روشنكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.