جنابآقایدکترشهباز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - روزنامهجهانصنعت

با نهايت تاس//ف و تاثر مصيبت وارده را به ش//ما و همس//ر گراميتان تس//ليت عرض نموده و از خداون//د متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان آن عزيز از دست رفته صبر و شكيبايیآرزومنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.