جنابآقايدکترمحمدسروش

معاون محترم فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - روزنامهجهانصنعت

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت عرض نموده و از درگاه خداون//د متعال مغفرت ب//راي آن مرحوم و صبر براي بازماندگان مسالتداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.