رد ادعای احمدی نژاد توسط سخنگوی قوه قضاييه؛ از بقايي معذرتخواهي نكرديم

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

مليحه اسناوندي- سخنگوي قوهقضاييه با بيان اينكه پرونده حميد بقايي همچنان مفتوح است، تاكيد كرد: دستگاه قضايي هيچوقت از او عذرخواهي نكرده است.

محسنياژهاي در پاس//خ به سوال خبرنگار »جهانصنعت« مبني بر اينكه احمدينژاد بارها در كنفرانسه//اي خبري خود گفته كه بقايي بيگناه شناخته ش//ده و حتي مقامات قضايي ه//م از او عذرخواهي كردهان//د، آيا اين صحت دارد، گفت: نه پرونده محمود احمدينژاد مفتوح است و بايد به دادگاه برود و قاضي نظر دهد لذا بيگناهي او به اثبات نرس//يده است. كسي هم از ايش//ان معذرتخواهي نكرده اس//ت. معاون قوه قضاييه در در مورد آخرين وضعيت پرونده احمدينژاد نيز گفت: اين پرونده به طور مستقيم وارد دادگاه ش//ده است و همچنان مفتوح و در حال رسيدگي است و هنوز حكمي در رابطه با آن صادر نشده است.

يك/ي از مديران كاناله/اي تلگرامي آزاد شد

محس//نياژهاي در پاسخ به آخرين وضعيت پرونده دس//تگيري مديران كانالهاي تلگرامي و مس//اله وزير اطالعات كه ادعا ش//ده در اين پرونده مربوط اس//ت، گفت: ب//راي افرادي كه دستگير شدند هنوز حكمي صادر نشده است. بنابراي//ن از بيان جزيي//ات كار از لحاظ قانوني معذور هس//تم. در صحبتي كه داشتم اتهامات آنها اجماال امنيتي است. برخي عالوه بر امنيتي بودن انتش//ار مسايل مستهجن و خالف عفت عمومي است. افراد بازداشت شده 8 نفر هستند دو نفر قرارش//ان تبديل شده يك نفر آزاد شده يك نفر اگر قرار را تامين كند آزاد ميشود. وي خاطرنش//ان كرد: چون نقل قول ش//ده بود از رييسجمهور كه اينها مجرم نيستند، البته اين تحريف صحبت رييسجمهور بود. رييسجمهور گفت بنا بر گزارش اوليه كه به من دادند اينها مجرم نيس//تند من گفتم مرج//ع صالح براي تعيين مجرم بودن قوه قضاييه است. اما در اين پرون//ده وزير اطالعات نميتواند اظهارنظر كند چون مسايلي مطرح است در اين پرونده كه به قول ما جزو مسايل مردود است. در قانون داريم اگر قاضي يك پرونده را رسيدگي ميكند و به دليلي طرفين پرونده از قاضي شكايت كنند و شكايت وارد باشد، هنوز هم به شكايت رسيدگي نشده، قاضي نميتواند به پرونده رسيدگي كند. اگ//ر فرض كنيد مس//ايلي هم مطرح اس//ت و قاضي مورد شكايت هم نيست و اگر ثابت شود تاثيرگذار است باز قاضي نميتواند رسيدگي كند. اژهاي تصريح كرد: پرونده چطور شروع ميشود، دادستان وقتي ميخواهد پرونده را شروع كند از ماده46آييندادرسيكيفريتاموادبعدييكي از مواردي كه وارد به تعقيب ميشود اين است كه يك مرجع رس//مي مثل بازرسي كل كشور گزارش دهد و گزارش خود را مستند كند. اين پرونده با گزارش رسمي و مستندات به دادستان داده شده دادستان به عنوان مدعيالعموم وارد ش//ده و در حال رسيدگي است و هنوز معلوم نيس//ت عليه چه كس//اني اعالم جرم ميشود. مسايلي هم در باره وزارت خارجه مطرح است ك//ه نه اطالعات آن گفته ش//ده و هنوز معلوم نيست ثابت ميشود يا نه.

توضيحاتاژهايدربارهپروندهمديران دوتابعيتي

محسنياژهاي در پاسخ به سوالي درخصوص اينك//ه در پرونده مدي//ران دو تابعيتي و گزارش دادستان كل و گفتههاي وزير اطالعات بحثي از س//وي وزير مطرح شد كه بخش عمدهاي از اين افراددارايگرينكارتهستندنهدوتابعيتيآيااين اشكال دارد، گفت: خود مسووالن وزارت اطالعات ميگويندمادرسنواتاخيربادوتابعيتيهابرخورد كرديم ما تش//كر كرديم نسخهاي از برخوردهاي اينها با مسووالن دوتابعيتي هم به ما داده و گفت شده اينها منفصل شدهاند. معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: در نامه به دادس//تان گفتند برخي قبال مسووليت داشتند االن ندارند برخي هم در حدمشاورهستند.بعضيهمدوتابعيتينبودنديا دو تابعيتي بودند و در بخشخصوصي بودهاند. حاال اينكهاينشركتيكهوابستهبهدولتاستميتواند اينهاراجذبكنديانهبحثديگرياست.دادستان ليست ديگري از 53 نفر دادند و اگر ثابت شد كه اينها دو تابعيتي هستند طبق قانون برخورد بايد بشود اگر نه قانع ميشوند و حل ميشود. آنچه در قانونپيشبينيشدهدوتابعيتياستشايدگرين كارت از لحاظ صالحيت اش//كال داشته باشد اما قانون درباره دو تابعيتيها صراحت داشته است. س//خنگوي قوه قضاييه در مورد تخلف تبليغات زودهنگام نيز گفت: از ستاد پيشگيري پرسيدم آيا تخلفات انتخاباتي االن شبيه به تبليغات انتخاباتي بوده يا نه كه اعالم كردند دو مورد در تهران بوده است. بيش از دو مورد نداشتيم كه دادستان تهران آنها را احضار كرده آنچه برخي روزنامهها گفتند خالف بوده است.

هركسكهپروندهداشتهباشدالزامارد صالحيتنميشود

در ادامه اژهاي درباره تاثير گذاري پروندههاي قضايي به نقل از دادستان كشور گفت: شايد يك نفر پرونده داشته باشد و تاييد شود. الزاما اين طور نيستكههرفرديپروندهايدارد،حتماردميشود و هر كس ندارد هم حتما تاييد.

اگ//ر كس//ي محكوميت داش//ته باش//د و محكوميتها جزو موارد منع از ورود به انتخابات باش//د رد صالحي//ت ميش//ود. در قانون هم پيشبيني شده كه برخي جرائم هست كه كسي كه اين جرم دارد نميتواند ورود كند. سخنگوي قوهقضاييه خاطرنشان كرد: ممكن است كسي پرونده جاري داشته باشد اما تشخيص با مرجعي است كه احراز صالحيت ميكند و ممكن است با اين پرونده احراز صالحيت نش//ود. وي تاكيد كرد: برخي رد صالحيت را با احراز عدم صالحيت اشتباه ميكنند. احراز صالحيت دايره وسيع تري دارد يعني اگر كسي شرايطي كه در قانون براي او مقرر شده شرايط را نداشته باشد يا براي مرجع مشخص نشد واجد است يا نه صالحيت او احراز نميشود. اينها صفت وجودي است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با آخرين وضعي//ت پرونده دنيازاده گفت: ممكن اس//ت افرادي كه بازداش//ت ميشوند حين بازداشت مرتكب به يك جرم باشند ولي بعد از بازداشت و تحقيقات اتهامات ديگري نيز متوجه آنان شود. در مورد اين فرد هم به همين شكل است و براي ايشان يك پرونده ديگر در گيالن تشكيل شده بود كه به علت تقدم رسيدگي در تهران به آن پرونده نيز در تهران رسيدگي ميشود. اين فرد همچنان در حال بازداش//ت است و پرونده در دادسراست و به دادگاه نرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.