تصويب چهار قانون برای حمايت از محيط زيست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- صدمين جلسه علني مجلس در حالي بررس//ي شد كه مهمترين محور آن بررسي اليحه هواي پاك ، طرح تقويت و توس//عه نظ//ام اس//تاندارد و اليحه حفاظت و احياي تاالبهاي كشور بود.

خانه ملت دي//روز با حضور 228 نماين//ده به راهكارهاي مقابله با گرد و غبار اختصاص داشت كه نتيجه آن تصويب 4 ماده قانوني براي مبارزه با اين پديده بود.

در جريان اين اليحه نمايندگان مجل//س ماده 21 ت//ا 24 را تصويب كردند كه براس//اس ماده 21 وزارت كش//اورزي مكلف ش//د تا عالوه بر اجراي طرحه//اي بيابانزدايي براي مهار كانونهاي مستعد بيابانزدايي و تولي//د رخ//داد گ//رد وغب//ار در داخل كش//ور رأس//ا يا با مشاركت مردم، دس//تگاههاي اجرايي محلي و س//ازمانهاي بينالمللي اقدامات الزم را انج//ام دهد و با رعايت اصل 77 قانون اساس//ي و س//ازمانهاي م//ردم نهاد داخلي، س//االنه حداقل مع//ادل 300 ه//زار هكتار نس//بت به اجراي اقدام//ات مقابله با پديده گ//رد وغبار با اولويت عمليات بيابان زدايي در مناطق بحراني و كانونها و زيس//ت بومه//اي حس//اس اقدام كند. براس//اس اين قانون دولت نيز موظف شد هر ساله در بودجه خود اعتبارات الزم را براي اجراي اين ماده را پيشبيني كند.

همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف ش//د هنگام تهي//ه طرحهاي جامع و تفصيلي ش//هرها، شهركها و ش//هرهاي جديد و طرحهايهادي روس//تايي يا توس//عه اي//ن مناطق، بهنح//وي برنامه ريزي كند كه فصل جداگانهاي از مطالعات طرح به بررسي مس//ايل زيس//ت محيطي اختصاص يابد و طراحي ش//هرها و شهركها و مجتمعهاي مس//كوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز، همجواري كاربريها و رعاي//ت حريمهاي قانوني، ش//بكه معاب//ر و حملونق//ل، ضوابط تراكم ساختماني، با ش//رايط اقليمي مورد تاييد سازمان هواشناسي، معيارهاي زيس//ت محيطي مورد تاييد سازمان و ضوابط و اس//تانداردهاي پيوس//ت سالمت مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش//كي متناسب باشد.

نمايندگان با ماده 22 اين اليحه ني//ز در مجلس موافق//ت كردند. در اين م//اده حداكثر تا 01س//ال پس از الزم االج//راء ش//دن اي//ن قانون، شهرداريهاي شهرهاي باالي پنجاه هزارنفر جمعيت موظفند با همكاري وزارت ني//رو و ادارات منابعطبيع//ي شهرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به 15 مترمربع برسانند.

تولي//د و تامين نهال م//ورد نياز ب//ا ادارات منابعطبيع//ي و عمليات كاش//ت، نگه//داري و به//رهوري با شهرداريهاست.

وزارت ني//رو موظ//ف ب//ه تامين منابع آب مورد نياز از محل پس//اب ش//هر ذيربط، مش//روط به استفاده از روشه//اي نوين آبياري توس//ط شهرداري ميباشد.

با تصويب مجلس//يها، آييننامه اجراي//ي اي//ن م//اده ظ//رف مدت ش//ش ماه از تاريخ اب//الغ اين قانون توس//ط وزارت كش//ور ب//ا همكاري وزارتخانههاي نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان با رعايت قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ششم ديماه 79 با اصالحات و الحاقات بعدي تهيه ميش//ود و به تصويب هيات وزيران ميرس//د. در م//اده32 ني//ز دولت مكلف ش//د با رعاي//ت اصل 77 قانون اساس//ي به منظور ايج//اد همكاري منطقهاي و بينالمللي جهت جلوگيري از ايجاد رخ//داد گ//رد وغبار و ني//ز كاهش خس//ارات و پيامده//اي مخرب آن درسطح كشور و منطقه با هماهنگي و هم//كاري نهاده//اي بينالملل//ي ذيربط و مشاركت كشورهاي موثرو متاث//ر منطقه، اقدام//ات الزم انجام ش//ود. در ادامه نماينده شاهينشهر ني//ز از اجرايي نش//دن قان//ون اخذ گواهينامه بدون نياز به كارت پايان خدمت تذكر شفاهي داد. حسينعلي حاجيدليگاني گفت: براس//اس بند 11 ماده 24 آييننامه داخلي مجلس شأن مجلس بايد حفظ شود، براساس قانونگ//ذاري صورتگرفته در زمينه اخذ گواهينامه، نيازي به كارت پايان خدمت س//ربازي نيس//ت اما قانون مذكور اجرايي نشده است.

وي با اشاره به مكلف بودن نيروي انتظامي براي رعايت اين قانون ادامه داد: ني//روي انتظام//ي و راهنمايي و رانندگي بايد س//ريعتر ب//ه موضوع مذكور رسيدگي كنند چون سرنوشت بخش قابل توجهي از جوانان كه قصد رانندگي دارند مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.