نامزدي جهانگيري تصميم شوراي عالي اصالحطلبان بود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- رييس ش//وراي عالي سياس//تگذاري اصالحطلبان درباره نامزدي اسحاق جهانگيري در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم در كنار روحاني گفت: نامزدي معاون اول دولت يازدهم تصميم شوراي عالي اصالحطلبان بود.

تصميم گرفتيم جز آقاي روحاني، نامزد ديگري در انتخابات داشته باشيم كه آقاي جهانگيري هم قبول كردند. محمدرضا عارف ادامه داد: اين دو قطعا در يك گروه هستند و در مناظرهها تقسيم كار ميكنند و عملكرد دولت را توضيح ميدهند. وي با بيان اينكه اميدواريم با حضور جهانگيري فضاي انتخابات گرم شود خاطرنشان كرد: كانديداي اصلي ما در انتخابات روحاني است. شوراي عالي اصالحطلبان راي به نامزدي نهايي روحاني داده اس//ت. عضو مجمع تش//خيص مصلحت نظام در واكنش به نامزدي محمد هاشمي و محسن رهامي گفت: آنها همانطور كه گفتهاند، مستقل وارد انتخابات شدهاند. حضور آنها باعث نميشود ما نگران راي روحاني باش//يم چون او شرايط خوبي دارد و اميدواريم با راي بااليي باز هم رييسجمهور شود. عارف تصريح كرد: اميدواريم در جريان مناظرههاي انتخاباتي روحاني و جهانگيري از عملكرد دولت دفاع كنند و برنامههاي خود را به خوبي ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.