سعي ميکنيم داوطلباني که حداقل صالحيت را داشته باشند، تاييد شوند

Jahan e-Sanat - - News -

عضو فقهاي ش//وراي نگهبان گفت: اين ش//ورا س//عي ميكن//د داوطلباني كه حداق//ل صالحيت و اس//تاندارد نامزدي انتخابات رياس//تجمهوري را داش//ته باشند، تاييد شوند. آيتاهلل سيدمحمدرضا مدرسييزدي در مراسم افتتاح ستاد مركزي هيات نظارت بر انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري و انتخابات مياندورهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي افزود: در انتخابات وظايفي برعهده دولت، ش//وراي نگهبان و ملت است، مهم آن اس//ت همه كس//اني كه به نوعي مسووليت دارند، امانتي كه برعهده آنها گذاش//ته ش//ده را به اهل خود بسپارند و وظيفه خود را به بهترين نحو انجام دهند. فقيه شوراي نگهبان برگزاري انتخابات در عمر جمهوري اسالمي ايران را همراه با خوبي و پاكي دانست و ادامه داد: شرايطي كه در قانون براي رياستجمهوري و ديگر انتخابات وجود دارد در هيچ جاي دنيا نظير نداشته است و ش//وراي نگهبان نيز بر اساس وظيفه خود در قانون اساسي تالش ميكند، هركس حداقل صالحيت و اس//تاندارد را داش//ته باشد، تاييد صالحيت شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.