سفر ظريف به آسياي ميانه و قفقاز

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- س//ه كش//ور در آس//ياي ميانه و قفقاز ميزبان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران هستند تا در چارچوب انجام مذاكرات گستردهاي براي توسعه روابط بين همتايان و با مقامهاي مختلف، زمينه توسعه بيش از پيش همكاريها فراهم شود. سفر محمدجواد ظريف بنا به دعوت وزراي امور خارجه سه كشور دوست يعني تركمنستان، گرجستان و قرقيزستان ديروز آغاز شد.

در اين برنامه كاري فشرده سه روزه ظريف و هيات همراه مسايل مورد عالقه به ويژه روابط دوجانبه و توس//عه همكاريها را بررس//ي مي . س//فرهاي هياته//اي مختلف بلندپايه ب//ه ويژه مذاكرات حسن روحاني، رييسجمهور ايران در فرانسه و ايتاليا و امضاي خريد هواپيماهاي ايرباس براي نخستينبار پس از پيروزي انقالب اسالمي كه با شكس//تن تحريمهاي ضدايراني انجام ش//د، سفر به كشورهاي مختلف آسياي ميانه و قفقاز از جمله ارمنستان در آذرماه سال گذشته و همچنين صدور بيانيه مشترك پيش به سوي راهبردي شدن روابط ايران و روسيه در ديدار و مذاكرات هشتم فروردينماه جاري با والديمير پوتين، رييسجمهور اين كشور در كاخ كرملين از جمله دستاوردهاي گسترش ديپلماسي پوياي دولت يازدهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.